18 Juli 2016
Dela: Share
Kim Eide IT-chef Solom th. Peter Essenberg Sales Team Manager IT-mästaren

Tv. Kim Jämsä IT-strateg Solom th. Peter Essenberg Sales Team Manager IT-mästaren

AB SOLOM tecknar IT-driftavtal med IT-mästaren.

Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning upp till totalt 7 år och avser helhetsansvar för IT-funktionen, från arbetsplats till centrala verksamhetssystem. 

IT-mästarens tjänster ska stödja AB SOLOMs pågående arbete med att modernisera IT-landskapet, bl a uppgradering av IT-arbetsplatser som ska ge ökad kapacitet och användarnöjdhet, för AB SOLOMs ca 40 verksamheter runt om i Sollentuna Kommun.

Genom avtalet levererar IT-mästaren tjänster så som servicedesk, drift av stationära- och mobila arbetsplatser, skrivare och skrivartjänster, serverdrift inklusive integrationer och applikationsdrift, nät- och infrastrukturtjänster samt IT-konsulter. Avtalets ordervärde är på cirka 30 MSEK.

AB SOLOM strävar ständigt efter att höja kvaliteten i hela vårdflödet, på samtliga områden, vilket kräver ett användarvänligt och tillförlitligt IT-stöd. Vårt samarbete med IT-mästaren ger oss möjlighet att bygga en modern IT-miljö anpassad för våra behov. Detta medför samtidigt kostnadsbesparingar och ökad effektivitet vilket gör att vi kan frigöra tid till våra kunder", säger Kim Jämsä, IT-strateg, AB SOLOM

Moderniseringen av IT-miljön ger AB SOLOM förutsättningar att skapa nya möjligheter i arbetet med en långsiktig hållbar utveckling. Vi ser nu fram emot ett utvecklingsorienterat samarbete med IT Mästaren.  
”Vi är glada att vi vunnit denna upphandling och det visar på hur starkt vårt erbjudande är att hjälpa vård och omsorgsbolag med modern IT samt att vi har ett attraktivt erbjudande till den offentliga sektorn”, säger Peter Essenberg, Sales Team Manager, IT-mästaren

OM AB SOLOM
AB SOLOM är Sveriges första kommunalt helägda bolag inom vård och omsorg, som övertagit kommunens egenregi i sin helhet. SOLOM har ca 1300 medarbetare och drygt 1400 kunder och driver verksamhet för människor med funktionsnedsättning och inom äldreomsorg. Vi är det kommunala alternativet med uppdraget att vara kommunens utvecklingsresurs inom området.

OM IT-MÄSTAREN
IT-mästaren är en IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, - det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 80 medarbetare och omsätter ca 100 miljoner.

För mer information kontakta:
Kim Jämsä, IT Strateg, AB SOLOM
E-post: kim.jamsa@solom.se, telefon: 08-579 225 02

Peter Essenberg, Sales-Team Manager, IT Mästaren Mitt AB
E-post: peter.essenberg@itmastaren.se, telefon: 072-0504214

23 Mars 2016
Dela: Share

En artikel från en kollga i branschen som påpekar just det vi sagt så många gånger till företag och myndigheter som tänker sig att den egna skrubben är IT-mässigt säkrare.
-Det är den inte! Sen finns det skäl att passa sig för att sprida data på 10 olika molnleverantörer runt om i världen men det är en anna sak
. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/daerfoer-kan-outsourcing-oeka-it-saekerheten-23702

(Tilläggas kan, att vi räknar oss själva som "stor" leverantör i detta avseende också. Men med den skillnaden att vi dessutom är kundorienterade till skillnad från vissa "stora" leverantörer...)

06 Oktober 2015
Dela: Share

Ett examensarbete från Stockholms Universitet (författare Patrick Wolle, Ted Vestergårdh) som på ett befriande sätt beskriver riskerna med att använda sig av molntjänster. Dessutom innehåller den många bra defintioner av begrepp och leveransmodeller, så som Cloud, Molntjänster, Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), Infrastructure as service (IaaS), Publika moln, Privata moln. Hybrida moln, Avslutas med en modell för att beräkna kostnaden i fall molntjänsten / outsourcingen misslyckas. Examensarbetet är värt att läsa även om det akademiska formatet gör det lite svårsmält. Skrivet på Svenska.

Denna studie behandlar ett problem som ligger inom området IT-säkerhet och handlar om att skydda en organisations värdefulla tillgångar i form av information samt mjuk- och hårdvara. Detta område har fått en ny skildring beroende på molntjänsters etablering i samhället. Syftet med denna studie är att utveckla och förbättra den rådande kunskapsbrist som finns gällande IT-säkerheten med molntjänster. Detta genom uppsatt frågeställning och studera samt analysera vilka som är de vanligaste förekommande riskerna med molntjänster och vilka kostnader som kan uppstå om dessa inträffar. Problemet utgörs av att det idag inte finns några tidigare studier, verktyg eller metoder kring vilka ekonomiska konsekvenser en organisation kan få av att en molnspecifik risk inträffar. Frågeställningen och problemet har besvarats med hjälp av en empirisk forskning och en analys där datainsamlingen har skett genom två olika tillvägagångssätt,workshops och litteraturstudie. Inom de workshops som har etablerats har deltagande respondenter varit sakkunniga med många års erfarenhet inom området för information- och IT-säkerhet. Litteraturstudien har grundats i studier från kända organisationer inom IT-sektorn.

Resultatet av studien presenterar en kartläggning av de mest allmänna riskerna för molntjänster och vilka kostnadskomponenter som relaterar till dessa. Det finns hot och risker med molntjänster som alla relaterar till både indirekta och direkta kostnadsaspekter. Detta är således även svaret på frågeställningen. Resultatet kommer att ha en överförbarhet inom området gällande IT-säkerhet, molntjänster och riskanalys. Studiens resultat är av allmännytta och intresse inom samtliga organisationer som vill förbättra säkerheten inom sin IT-arkitektur då lärdom och idéer byts ut och diskuteras inom uppsatsens ämnesområde. Slutsatsen består av en underlättande tjänst för organisationer som någon gång tänkt tanken att migrera sin IT-arkitektur till molntjänster. Samtliga respondenter har behandlats anonymt och studien har inte heller stridit mot statliga regelverk i någon form.

Nyckelord
IT-säkerhet, informationssäkerhet, molntjänst, molntjänstekund, molntjänsteleverantör, kostnadskomponent, teknisk risk, administrativ risk, avtalsrisk

30 April 2015
Dela: Share

Oavsett om verksamheten redan har outsourcat hela eller delar av IT-driften, eller om man skall outsourca IT-driften för första gången är ett bra upphandlingsunderlag viktigt. Här är ett exempel på IT-drift upphandling för en medelstor verksamhet med en geografiskt spridd verksamhet. Förhoppningsvis kan den vara till hjälp. Kom ihåg; bra underlag till IT-driftleverantören ökar sannorlikheten för att ni får in bra offerter.

Detta upphandlingsexempel baseras på en medelstor koncern med ett antal kontor på olika platser i Norden. IT-mästaren tycker det är en bra struktur som ger förutsättningar för er att få in bra IT-drift offerter.

04 Mars 2015
Dela: Share

Ett whitepaper med kundcase och statistik kring IT-outsourcing. Lättläst. Beskriver vilka orsaker som legat till grund för outsourcingbeslutet.

Kundcase från Möknycke, Textilia, SAAB, If, SAS, Postnord, Sandvik, Sida, Entercard, ABB och Vestas. Innehåller även rubriker som "Svenska CIO:ers sourcing i siffror", "3 nyanser av sourcing".

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.