För fastighetsägare

Fastighetsägare är våra viktigaste samarbetspartner när det gäller datakommunikationstjänster. Utan er kan vi aldrig leverera våra bredbandstjänster till era hyresgäster. Vi kan, å andra sidan, göra väldigt mycket gott för både er som fastighetsbolag och era hyresgäster. Låt oss i korthet förklara hur.

Vi samarbetar med de flesta större kommersiella fastighetsägare inom vårt geografiska huvudområde när det gäller bredbandstjänster (Värmland till Mälardalen/Stockholm). Vårt samarbete kallar viFastighetskonceptet och bygger på att vi avlastar fastighetsägaren med drift av fastighetsnätet och tar hand om hyresgästernas bredbandssupport. För fastighetsägaren innebär vårt Fastighetskoncept ett fungerade och övervakat fastighetsnät, en partner att rådgöra med kring IT-frågor och ett fastighetsbestånd med tillgång till en mängd bredbandstjänster att erbjuda hyresgästarna. Dessutom skapar Fastighetskonceptet tekniska förutsättningar för en rad bredbandstjänster för fastighetsägaren själv, till självkostnadspris.

Tillsammans ansluter vi era fastigheter med den för tillfället bästa tekniska lösningen: fiber, stadsnätsfiber, kopparförbindelse etc. IT-mästaren förbinder sig sedan att sköta och övervaka fastighetsnätet. Enkelt uttryckt kan man säga att fastighetsbeståndet kan kopplas samman till ett enda stort nätverk. Fastighetsnätverket öppnar en rad möjligheter för fastighetsägaren själv, exempelvis kan kontor i flera fastigheter samsas om en Internetutgång. Fastighetsutrustning som kylaggregat, fläktar och hisstelefoner kan kommunicera mot huvudkontoret via fastighetsnätverket osv.

Hyresgästen i sin tur får tillgång till kvalificerade datkommunikationstjänster, såsom Internetanslutning, punkt till punkt-förbindelser, direktanslutning mot IT-mästarens serverhallar etc. Felanmälan av bredbandstjänster gör hyresgästen till IT-mästarens Service Desk i stället för till fastighetsskötaren, vilket annars ofta är fallet när det gäller fel i fastighetsnätet. IT-mästarens Service Desk kan alltså omedelbart felsöka ända fram till hyresgästen.

Hyresgästen är aldrig bunden att köpa tjänster av IT-mästaren, han kan naturligtvis köpa datkommunikationstjänster från vilken annan leverantör som han önskar. Vår support och övervakningskedja blir då däremot inte lika effektiv för just den enskilda hyresgästen.

I vårt Fastighetskoncept är ansvarsfördelningen tydlig mellan fastighetsägaren, IT-mästaren och hyresgästen. Ligger felet exempelvis i fastighetens aktiva utrustning såsom switchar och dylikt ansvarar IT-mästaren för att detta åtgärdas omedelbart. 

Ansvarsfördelning
Till lösningens stora fördelar hör en tydlig och enkel ansvarsfördelning. Nedanstående bild illustrerar hur kommunikationslösningen ofta fungerar med avseende på ekonomiskt ansvar och funktionsmässigt ansvar.

Beskrivning av ansvarsområden

Skissen ovan är indelad i 3 olika steg varpå IT-mästaren är ansvarig för funktionen i steg 1, fastighetsägaren är ansvarig för funktionen i steg 2 samt fastighetsägarens hyresgästers tar ansvar för funktionen i steg 3.

Steg 1

IT-mästaren är ansvarig för att tillse att det finns kommunikation ut till IT-mästarens utrustning i fastigheten. Kan man verifiera att det finns kommunikation bakom utrustningen så uppfyller IT-mästaren sitt åtagande. Skulle inte så vara fallet så åligger det IT-mästaren att på egen bekostnad åtgärda problemet.

Steg 2

Fastighetsägaren är ansvarig för det fasta nät som finns i fastigheterna. IT-mästaren ansvarar för den aktiva utrustningen samt att det finns kommunikation till gränssnittet hos hyresgästen. Skulle inte kommunikation finnas ut till gränssnittet hos hyresgästen men bakom router så åligger det IT-mästaren att lokalisera felet och åtgärda det. I det fall som felet finns i det fasta nätet så bekostas reparationen av fastighetsägaren. Finns felet i den aktiva utrustningen så bekostas reparationen av IT-mästaren.

Steg 3

Fastighetsägarens hyresgäster har ansvaret för sitt eget nät bakom gränssnittet hos hyresgästen, hyresgästen ansvarar därmed själv för att kommunikation finns i det egna företagsnätet. Skulle inte kommunikation finnas i det egna företagsnätet så åligger det hyresgästen att på egen bekostnad åtgärda problemet. IT-mästaren kan, om hyresgästen så vill, bistå med felsökning och åtgärdande.

Offert Direkt

Beräkna den totala kostnaden för din IT-drift