Driftmiljö

Beskrivning datacenter och driftmiljöer

Skalskydd är en faktor. IT-mästaren förfogar över tre geografiskt åtskilda datacenter. I datacentret i Örebro ansvarar vi själva för reservkraft, batteridrift (UPS), släckskydd, inpassering etc. Dvs allt från skalskydd till serverdrift. Datacentret i Karlstad används för redundans och som kommunikationsnod. IT-mästaren ansvara där för skalskydd förutom reservkraft. Skalskydd för datacentret i Stockholm hanteras helt av extern part. Högst säkerhetsklassning har vårt datacenter i Stockholm. Se nedan för ytterligare beskrivning av skalskydd.

Datakommunikation har mycket stor betydelse för IT-driftens kvalitet. IT-mästarens datacenter är sammanbundna med fiber via två olika, separata stamnät. Vid händelse av fiberbrott eller annan teknisk störning har alla våra datacenter automatisk fallower. Se nedan för ytterligare beskrivning av datakommunikation.

Elförsörjning är givetvis avgörande för IT-drift. IT-mästarens datacenter har all den redundans i form av reservkraftsmatning, batteridrift och övervakning som kan behövas. Läs mer nedan.

Datahallsklassning: 
Datacenter klassas efter Tier-standranden.  Standarden väger samman alla ovanstående områden (Skalskydd, Datakommunikation, Elförsörjning). IT-mästarens datacenter i Örebro och Stockholm klassas i enlighet med Tier 3. IT-mästarens Datacenter i Karlstad Tier 2.