Hållbarhetsarbete 2016

IT-mästaren mäter och kompenserar sin klimatpåverkan årligen. Sammanfattning per scope Vi mäter scoop 1, 2 och 3. Scoop 1 = växthuseffektpåverkande utsläpp från IT-mästaren-ägda källor. Scoop 2 = indirekta källor som elförbrukning. Scoop 3 = indirekt påverkan som anställdas pendlingsresor etc. Till 2022 ska IT-mästaren minska utsläppen av klimatgaser med 20 procent (från år 215 års utsläppsnivå) ställt i relation till omsättningen vilket motsvarar 4 procent per år under fem år. Skälet till att vi mäter vår klimatpåverkan i relation till omsättning är att verksamheten syftar till att flytta kunders IT-drift till IT-mästaren och därmed flyttas även kundens miljöpåverkan från kund till IT-mästaren. IT-mästarens tillväxt innebär alltså att även kunders, i allmänhet miljömässigt sämre IT-drift, flyttas till en miljömässigt bättre IT-miljö. En vinst för miljön även om IT-mästaren ökar sin klimatpåverkan i absoluta tal. IT-mästarens mål, att minska klimatpåverkan i relation till omsättning med 4 %, nåddes inte under 2016 då bruttoutsläppen ökade från 0,00136 ton CO2e år 2015 till 0,00157 ton 2016. En ökning på ca 13 % snarare än en minskning på 4% som var årets mål. I absoluta tal gav IT-mästarens verksamhet år 2016 upphov till 161 ton CO2e (föregående år 2015, 99,6 ton CO2e)  

Utsläppskällor

Sammantaffning utsläppskällor Sett till utsläppskälla per aktivitet är ”Pendlingsresor” fortsatt den största källan till klimatpåverkan. Anställdas resor till och från arbetsplatsen har ökat med ca 78 % vilket är avsevärt mer än de ca 25% IT-mästarens omsättning har ökat under år 2016. Fler personer har längre pendlingsresor till sin arbetsplats och fler pendlingsresor gjordes med bil än 2015. Större fordon har redovisats 2016 vilket även detta bidrar till ökningen som är stor, även i relation till omsättningsökningen. Utsläppskällan ”Resor” är år 2016 den näst största utsläppskällan. I absoluta tal 47, 3 ton CO2e (År 2015: 14,8 ton). Ökningen (ca 68%), som är långt större än IT-mästarens omsättningsökning, kommer sig huvudsakligen av en flygresa till Kroatien för ca hälften av IT-mästarens anställda. Tredje största utsläppskällan är ”Företagsägda fordon” (35,3 ton) har även den ökat, om än endast något lite mer än verksamhetens tillväxt (ca 2 % mer än omsättningstillväxten). Fjärde största utsläppskällan ”Lokaler eller område” det vill säga elförbrukning i kontor och datacenter minskat i både relativa och absoluta tal. Detta trots att elkonsumtionen har gott upp något. Utsläppsminskningen från 44.1 ton CO2 e är 2015 till 19,4 CO2 2 år 2016 kommer sig av att fastighetsägare där IT-mästaren har kontor men inte egna elavtal äntligen har skiftat till förnyelsebar el.

Klimatkompensation

Våra 159 ton CO2e kompenseras i ett Plan Vivo-projekt i Tanzania sär skog bevaras, dvs inte huggs ner för att binda koldioxid samt bidra till biologisk mångfald. Certifikat finns här.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis: Årets ökade klimatpåverkan i relation till omsättning på ca 13 % snarare än målet på minus 4% kommer sig huvudsakligen av ökade pendlingsresor och en bolagskonferens förlagd till en ort som orsakade stort antal flygmil. 100% av IT-mästarens 161 ton CO2e klimatkompenseras även detta år genom Plan Vivo projektet Trees of Hope i Malawi. All IT-mästarens elförbrukning i kontor, uppvärmning av lokaler och våra tre datacenter är förnyelsebar, icke fossil, el. IT-mästarens firmabilar och tjänstebilar är miljöbilar i enlighet med Trafikverkets miljöbilsdefinition. Tåg skall alltid väljas före bil när så är möjligt. IT-mästarens klimatpåverkan beräknas av U&We. Rapporten Greenhouse Gas Report for IT-mästaren finns att läsa i sin helhet här och området beskrivs mer på denna site.