Hållbarhetsarbete 2017

IT-mästaren mäter och kompenserar sin klimatpåverkan årligen. Vårt mål är att minska utsläppen av klimatgaser med 20% till år 2020 jämfört med 2015 års utsläppsnivå, ställt i relation till omsättningen. Detta motsvarar 4% minskning per år. Skälet till att vi mäter vår klimatpåverkan i relation till omsättning är att verksamheten syftar till att flytta kunders IT-drift till IT-mästaren och därmed flyttas även kundens miljöpåverkan från kund till IT-mästaren. IT-mästarens tillväxt innebär alltså att även kunders, i allmänhet miljömässigt sämre IT-drift, flyttas till en miljömässigt bättre IT-miljö. En vinst för miljön även om IT-mästaren ökar sin klimatpåverkan i absoluta tal. IT-mästarens miljömål uppnåddes med god marginal år 2017. Klimatpåverkan i relation till omsättningskrona var år 2017; 0,00977 ton CO2e. “017 års miljöpåverkan ligger under 2020 års mål då mlimatpåverkan per omsättningskrona skall vara minst 0,01048 ton CO2e. I absoluta tal orsakade IT-mästarens verksamhet 107 tCO2e år 2017. faktiskt en minskning även i absoluta tal jämfört med föregående år (år 2016: 161 tCO2e).

Utsläppskällor

Som vid tidigare år största utsläppskällan anställdas pendling till arbetsplatsen. Pendlingens miljöpåverkan räknar många inte med i sin utsläppskalkyl men IT-mästaren har alltså valt att gå steget längre och inkludera detta. Näst stärsta utsläppskälla är “Lokaler eller område (eng. Premises)” dvs uppvärning av lokaler, elförbrukning för lokaler och datacenter.

Klimatkompensation

IT-mästarens 107 tCO2eqvivalenter verksamhetsåret 2017 kompenseras i ett Plan Vivo-projekt i Tanzania där skog bevaras, dvs inte huggs ner för att binda koldioxid samt bidra till biologisk mångfald.

Greenhouse Gas Protocol report

IT-mästarens växthusgasutsläpp beräknas av miljökonsulterna U&We. Rapporten finns satt läsa i sin helhet här.