Miljöpolicy

IT-mästaren är en IT-leverantör med hög etisk standard. Omsorg gällande miljö är hos oss inte tomma ord. IT ska vara grön. Detta avspeglar sig i hur vi tar vårt samhällsansvar, vårt miljöengagemang, vår omsorg om mänskliga värden och vår verksamhets bidrag till ett renare, rättvisare och långsiktigt hållbart samhälle. Vi verkar för intern och extern miljömedvetenhet. Vår miljöpåverkan ska minimeras i hela verksamheten genom medvetna och aktiva val av de resurser vi förbrukar och de produkter vi säljer och använder. Vi ska alltid använda bästa tillgängliga metoder i arbetet för att minimera skadlig inverkan av vår verksamhet.

Miljömedvetenhet i fokus

Vi strävar efter ett miljömedvetet beteende hos alla och vårt miljöarbete kommuniceras kontinuerligt till våra medarbetare, leverantörer och kunder. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår eller överträffar de av myndigheterna fastställda miljökraven. IT-mästaren skall i alla stycken ska vara helt växthusgasneutralt* genom val av klimatsmarta lösningar för transporter, resor, återvinning och energiförsörjning samt riktade projekt för full kompensation av vårt miljöavtryck. * I den mån vi kan beräkna. Vi beräknar och rapporterar vår klimatpåverkan årligen med hjälp av externa miljökonsulter. Rapporter finns tillgänliga på webbsidan.