Miljörapport 2011

  • IT-mästarens drifthallar och HK i Örebro drivs även år 2011 med el från förnyelsebara energikällor så som vind, biobränsle eller vattenkraft (lokalkontor i Karlstad och Stockholm saknar eget elabonnemanag)
  • Även för 2011 har vi beräknat hela IT-mästarens klimatpåverkan. Direkta variabler så som IT-mästarens drifthallars energiförbrukning, kontorsmiljöernas energiförbrukning, pappersförbrukning och våra tjänsteresors energiförbrukning beräknas. Indirekta variabler så som anställdas pendlingsresors påverkan beräknas. Konsultfirman U & W översätter våra Co2 utsläpp till konkreta kompensationsåtgärder som naturvårdsarbete i Gorongosa nationalpark, Mocambique.
  IT-mästarens klimatpåverkan 2011 Våra uppmätta koldioxidutsläpp (59 000 kg 2011) har ökat avsevärt sedan 2010. I verkligheten är dock våra koldioxidutsläpp “endast” ca 10 % mer än föregående år (ca 90 % av ökningen har att göra amed att vi räknar in fler klimatpåverkande faktorer 2011 jämfört med 2010). Ökningen beror på att verksamheten har vuxit i sig, d.v.s. fler kunder. Betänker man även att merparten av kundtillväxten kommer från verksamheter som flyttat sin IT-drift till IT-mästarens energieffektivare, miljövänligare och klimatkompenserade driftlösningar är tillväxten att se som en klimatförbättring för miljön som helhet!
  • Källsortering i kontorslokaler utökas ytterligare jämfört med 2010 (det enda som inte sorteras är matavfall p.g.a. att hämtning av detta saknas i de fastigheter IT-mästaren har kontor).
  • Papper i kopiatorer och skrivare uteslutande returpapper.
  • Andelen miljömärkt hårdvara (så som datorer, bildskärmar etc) som sålts till slutkund eller köpts för intern verksamhet har ökat, om än fortfarande i begränsad omfattning.
  • Mat och dryck i samband med personal och kundarrangemang genomförda under 2011 är huvudsakligen KRAV-märkt eller närproducerad.
  • Kaffe och frukt på kontor är KRAV-märkt.