Miljörapport 2012

2012 års klimatpåverkan finns att ladda ner här: “IT-mästaren Greenhouse Gas Protocol Assessment 2012”. Vi har i år varit väldigt noggranna och rapporterat fler variabler än tidigare år. Trots att verksamheten har vuxtit drygt 16 % år 2012 jämfört med år 2011 och fler emissionskällor är inluderade, minskade våra koldioxidutsläpp med 1,5 ton CO2 till 57,5 ton! IT-mästaren inkluderar anställdas resor till och från jobbet i beräkningarna. Dessa pendlingsresor är den största emissonskällan i hela verksamheten. Pendlingsresor är dessutom svårast, att från IT-mästarens håll, påverka då personal själv väljer fordon och resesätt och därmed utsläpp. Att just pendlingsresor är största källan till utsläpp beror till stor del på att vårt arbete med att minska utsläpp i samband med el-förbrukning, tjänsteresor etc har gett gott resultat senaste tre åren (inte att anställda har speciellt långa pendlingsresor). Hade inte vår el varit förnyelsebar, kontoren inte legat vid kollektivtrafiksnoder, tjänstebilar gasdrivan osv hade andra utsläppskällor än personalens pendlingresor varit större procentuellt sett.
  • IT-mästarens drifthallar och HK i Örebro drivs även år 2012 med el från förnyelsebara energikällor så som vind, biobränsle eller vattenkraft (lokalkontor i Karlstad och Stockholm saknar eget elabonnemanag)
  • Även för 2012 har vi nogrannt beräkna hela IT-mästarens klimatpåverkan. Direkta variabler så som IT-mästarens drifthallars energiförbrukning, kontorsmiljöernas energiförbrukning, pappersförbrukning och våra tjänsteresors energiförbrukning beräknas. Indirekta variabler så som anställdas pendlingsresors påverkan beräknas. Konsultfirman U & W översätter våra Co2 utsläpp till konkreta kompensationsåtgärder som naturvårdsarbete i Gorongosa nationalpark, Mocambique. IT-mästarens sammställda “IT-mästaren Greenhouse Gas Protocol Assessment 2012” finns att ladda ner här.
  • Samtliga förmånsbilar och firmabilar är naturligtvis miljöbilar även 2012. Majoriteten är gasbilar.
  • Vi har inlett samarbete med Naturarvet. Konkret innebär samarbetet att vi skänker pengar för inköp av svensk gammelskog för varje besökare som länkas till vår webb från Naturarvets webb. Dessutom har vi tillsammans med Naturavet inlett diskussioner för att försöka omsätta våra klimatkompensationsavgifter till svenska projekt (i dag betalar vi för trädplanetring i Mosambique). Det sistnämnda är dock ett tidskrävande arbete som kräver godkännande av certifieringsorgan (Som Plan Vivo, CDN, Gold Standard eller likande).
  • Vi har ökat vår andel tågresor jämfört med bilresor. Har gjorts genom enkla knep som att säljare och projektledare har exeplevis förtsetts med pendlingskort hos SJ och SL.
  • Vi har fortsatt med små miljöförbättrande insatser som att; utrusta kopiatorer med returpapper, kaffe i automater fortsatt ekologiskt, all frukt är från och med årskiftet 2012/2013 ekologisk i fruktkorgar (tidigare bara ca 25 %). 75 % av all alkohol konsumerad på personalfester ekologisk.
  • Våra pappersutskrifter minskar trots att verksamheten växt 16 % år 2012.
  • Färre flygresor än tidigare år trots större tillväxt i verksamheten.
  • IT-mästaren har köpt beräkningsprogrammet Our Impacts för att på ett mer detaljerat sätt kunna beräkna och redovisa vår klimatpåverkan.
IT-mästaren nominerades i februari 2013 till Örebro kommuns miljöpris 2012. Se intervju.