Miljörapport 2013

IT-mästaren mäter sin klimatpåverkan årligen. Läs hela rapporten här. Vi mäter scoop 1, 2 och 3. Scoop 1 = växthuseffektpåverkande utsläpp från IT-mästaren-ägda källor. Scoop 2= indirekta källor som elförbrukning. Scoop 3 = indirekt påverkan som anställdas pendlingsresor etc. Totalt gav IT-mästarens verksamhet år 2013 upphov till 45,2 tCO2e. Detta är en minskning i absoluta tal med -12,3 tCO2ejämfört med år 2012. Beaktat att verksamheten dessutom växte med ca 15% år 2013 är minskningen av klimatpåverkande utsläpp än mer glädjande. Då IT-mästarens verksamhet är outsourcing av IT-drift, d.v.s. kunder flyttar sin IT-drift till IT-mästaren, innebär IT-mästarens tillväxt även att kunders, i allmänhet miljömässigt sämre IT-drift, flyttas till en miljömässigt bättre IT-miljö. En dubbel vinst för miljön som inte syns i IT-mästarens Green House Gas Protocol Assessment 2013. IT-mästarens största klimatpåverkan kommer från resor. Nytt för rapporteringen 2013 är att vi har brutit ut pendlingsresor i statistiken för att tydliggöra dessa. IT-mästaren har minskat sina totala utsläpp relaterat till resor med ca -35% 2013. Detta trots att verksamheten omsättningsmässigt är ca 15% större  år 2013 och antalet anställda avsevärt fler. Minskningen av utsläpp relaterat till resor kommer sig av större andel kollektivtrafikresor (pendlingsresor och tjänsteresor) och inga flygresor under året. Näst största klimatpåverkan kommer från energiförbrukning. Dels från drifthallar och kontor där vi, i de fall vi har egna elabonnemang, använder oss av el från förnyelsebara energikällor, dels från uppvärmning av lokaler där fastighetsägaren står för uppvärmningen av lokalen. IT-mästaren energiförbrukning ökade i paritet med omsättningsökningen d.v.s. ca 15% 2013. IT-mästaren klimatkompenserar för de 45,2 tCO2e vi orsakade 2013. Detta år är kompensationen knuten till Plan Vivo projektet Trees of Hope i Malawi.