Miljörapport – vad vi har gjort konkret 2010

 • IT-mästarens drifthallar och HK i Örebro drivs sedan februari 2010 med el från förnyelsebara energikällor så som vind, biobränsle eller vattenkraft (lokalkontor i Karlstad och Stockholm saknar eget elabonnemanag)
 • Sponsrar Naturskyddsföreningens arbete med att bevara den biologiska mångfalden i den svenska skogen.
 • Silversponsor till Naturskyddsföreningen.
 • Från och med 2010 (och kommande verksamhetsår) har vi beräknat verksamhetens klimatpåverkan. Direkta variabler så som IT-mästarens drifthallars energiförbrukning, kontorsmiljöernas energiförbrukning och våra tjänsteresors energiförbrukning beräknas. Indirekta variabler så som anställdas pendlingsresors påverkan beräknas. Under december 2010 genomfördes seminarie tillsammans med miljökonsulter från U & W för att översätta Co2 utsläpp till konkreta kompensationsåtgärder som naturvårdsarbete i Gorongosa nationalpark, Mocambique.
IT-mästarens klimatpåverkan 2010
 • Källsortering i kontorslokaler utökas.
 • Papper i kopiatorer och skrivare uteslutande returpapper.
 • Andelen miljömärkt hårdvara (så som datorer, bildskärmar etc) som sålts till slutkund eller köpts för intern verksamhet har ökat, om än fortfarande i begränsad omfattning.
 • Marknadsför frågan om biologisk mångfald och vårt eget miljöengagemang gentemot kunder och personal genom att dela ut Naturskyddsföreningens årsbok – Vem ska bort.
 • Mat och dryck i samband med personal och kundarrangemang genomförda under 2010 är huvudsakligen Krav-märkt eller närproducerad.
 • Kaffe och frukt på kontor är Krav-märkt.
 • IT-mästaren har deltagit i CSR-seminarier.