Hållbarhetsarbete 2015

Hållbarhet

29/03 2016

IT-mästaren mäter sin klimatpåverkan årligen. Vi mäter scoop 1, 2 och 3. Scoop 1 = växthuseffektpåverkande utsläpp från IT-mästaren-ägda källor. Scoop 2= indirekta källor som elförbrukning. Scoop 3 = indirekt påverkan som anställdas pendlingsresor etc. Totalt gav IT-mästarens verksamhet år 2015 upphov till 99.6 ton CO2e. Detta är en ökning i absoluta tal med 41,4 tCO2e jämfört med år 2014. Beaktat att verksamheten växte med ca 30% år 2015 är den ökade klimatpåverkan absolut även i relativa tal. Bruttoutsläppen uppgick till 0,00136 ton CO2e/ per omsättning (KSEK) (0,00111 ton CO2e/per omsättning (KSEK) 2014). Man skall dock ta i beaktande att IT-mästarens verksamhet är outsourcing av IT-drift, d.v.s. kunder flyttar sin IT-drift till IT-mästaren, innebär IT-mästarens tillväxt även att kunders, i allmänhet miljömässigt sämre IT-drift, flyttas till en miljömässigt bättre IT-miljö. En vinst för miljön även om IT-mästaren ökar sin klimatpåverkan.  Ökningen av emissioner kan relateras till följande: Elförbrukningen är jämförbar med 2014, men beräkningen har gjorts med andra mer korrekta siffror för 2015. Summan av elförbrukningen har sjunkit från 660 MWh till 641 MWh, men där en liten del (42 MWh) fortfarande är baserad på den ”Nordiska residualmixen”, vilket motsvarar en ökning med 14 ton CO2 från 2014. Dessutom har utsläppen från förnybar el uppdaterats och innefattar nu s.k ”Transmission & Distribution losses”, vilket innebär att den förnybara energiförbrukningens fotavtryck ökat med ca 4 ton CO2 under 2015. Utöver detta har lokalytan ökat vilket medför ca 2 ton CO2 extra, vilket summeras upp till en ökning på totalt ca 20 ton för 2015 under kategorin ”Lokaler eller område” Gällande pendling 2015 har bilåkandet i pendlingssyfte ökat, motsvarande 15 ton CO2. Även bussåkningen har ökat med motsvarande 7 ton CO2.
Ökad pendling beror på en kraftigt ökad personalstyrka.

Under 2015 kommer IT-mästarens stärsta miljöpåverkan från området Scope 2; Lokaler (elförbrukning i drifthallar och lokaler) 44,1%. IT-mästarens näst största klimatpåverkan kommer från resor 33,1%. Därefter följer Pendlingresor 14,8 % samt företagsägda fordon 7,52%.  

När det gäller Lokaler (drifthallar och kontor) använder oss av el från förnyelsebara energikällor, dels från uppvärmning av lokaler där fastighetsägaren står för uppvärmningen av lokalen. IT-mästaren klimatkompenserar för de 99,6 tCO2e vi orsakade 2015. Hela rapporten finns att läsa här. Även detta år är kompensationen knuten till Plan Vivo projektet Trees of Hope i Malawi.