Miljövinsten med vår Total Outsourcing

Tillsammans med miljökonsulterna U&We har IT-mästaren beräknat miljövinsten en verksamhet gör genom att outsourca sin IT-drift till IT-mästaren. Genom att använda IT-mästarens tjänst Total Outsourcing kan en verksamhet minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, samtidigt som energikostnader sjunker. I detta exempel har vi beräknat en miljöförbättringen för en typanvändare.

Ladda ner och läs som PDF genom att klicka här eller på bilden bredvid.

Bakgrund

Användning och tillverkning av IT-utrustning sätter spår i miljön. Vid tillverkningen av en bärbar dator används 1,8 ton olika material och 1 500 liter vatten. Vid tillverkningen av en bärbar dator går det åt 22 kilo olika kemikalier. En färdig produkt innehåller 20 metaller och i genomsnitt 850 gram plaster. Dessutom släpps det ut motsvarande ungefär 160 kg koldioxid från tillverkning av en genomsnittlig bärbar dator. Utöver det tillkommer utsläpp från användning och återvinning. Genom att använda IT-mästarens tjänst Total outsorcing kan ni minska era utsläpp av klimatpåverkande gaser, samtidigt som era energikostnader sjunker. Eftersom tjänsten även förlänger livstiden på datorn och gör det möjligt att använda en så kallad thin client istället för en bärbar dator, minskar miljöpåverkan ytterligare. I följande räkneexempel visar vi hur en typ-användare kan minska klimatpåverkan genom att använda Total outsorcing.

Förutsättningar

Den tänkta kunden har 55 användare – det vill säga 55 enheter - och beräkningen görs på en av dessa. Enheten är en genomsnittlig bärbar dator med en livslängd på tre år. Kunden använder en standardserver samt har konventionell el och har en energiförbrukning på 58 watt per månad. I alternativet som IT-mästaren erbjuder görs beräkningen på deras serverlösning som har en energiförbrukning på 18 watt per månad. I detta antagande använder kunden thin client och livslängden på dessa antas vara sex år. IT-mästaren använder grön el. I beräkningarna ingår även energikonsumtionen för enheten – en bärbar dator respektive en thin client. (Alla siffror som används gällande energiförbrukning för den tänkta kunden och för IT-mästarens serverlösning kommer från IT-mästaren.)

Minskad klimatpåverkan

Typfallet har ett årligt utsläpp per användare på motsvarande 166 kg koldioxid. Alternativet från IT-mästaren har ett årligt utsläpp per användare på motsvarande 40 kg koldioxid. Genom att byta till IT-mästarens tjänst Total outsorcing kan kunden minska utsläppen av klimatgaser med 126 kilo per användare varje år. Den största utsläppskällan är produktionen av en laptop, den kan minska rejält genom att 1: använda en thin client och 2: förlänga livstiden på datorn. Genom att förlänga livstiden på datorn med tre år (från 3 till 6 år) sparas ytterligare 69 kilo koldioxid under denna tid, vilket motsvarar 11,5 kilo koldioxid per år. Om det läggs till besparingen på 126 kilo koldioxid blir den årliga minskningen 137,5 kilo koldioxid per användare och år.

Minskad miljöpåverkan

Utöver minskat CO2-utsläpp bidrar kunden till minskad miljöbelastning när man väljer en thin client och förlänger livet på datorn. Den största miljöbelastningen sker i tillverkningen av datorn, och i denna räknas även utvinning av råmaterial in. I en bärbar dator finns bromerade flamskyddsmedel, aluminium, silikon, koppar, zink, guld, strontium, barium, tenn, tantal, volfram, kobolt, bly, kadmium och kvicksilver. En thin client innehåller mindre av dessa metaller, men den största miljövinsten fås av att denna kan användas ungefär dubbelt så lång tid som en standard-laptop eftersom slitaget är betydligt lägre på en thin client.

Mänskliga rättigheter

Många av metallerna som används i IT-utrustning utvinns i länder med svag efterlevnad av mänskliga rättigheter. Kongo är ett av de länder som har rika fyndigheter av sådana metaller som krävs i en dator, bland annat tantal, volfram, ten och guld – konfliktmineralerna. Där dessa bryts ses svåra brott mot mänskliga rättigheter, ökade konflikter och stor miljöförstöring. Genom att använda IT-utrustning längre tid och även genom at återvinna dem när de är uttjänta, minskar behovet av att utvinna mer av dessa metaller.

Miljövinst med IT-mästaren Total outsorcing och thin client

• 137,5 kilo mindre koldioxidutsläpp varje år per användare

• Halverad miljöpåverkan från produktionen, i form av minskad användning av kemikalier, metaller, plast, vatten och energi.

• På sikt ett minskat behov av utvinning av metaller, och därmed även minskad medverkan till brott mot mänskliga rättigheter.