Historia

IT-mästaren startades av nuvarande ägare Martin Börjeskog och Rikard Westlund i Örebro strax efter millennieskiftet 2000. Tiden i slutet av 90-talet och första året på 2000-talet var en guldålder, om än kort, för entreprenörskap. Framföra allt inom IT.  Speciellt med tiden var även att studenter från ekonomi, ingenjörs och IT-utbildningar i högre gard än tidigare valde, vågade, ville starta företag.  Martin Börjeskog och Rikard Westlund fick några månaders projektanställning på dåvarande Örebro Högskolas näringslivsenhet. Tjänsten syftade till att sälja forskningsprojekt, uppsatsarbeten och utbildningar mot näringsliv. Projektet gav Martin och Rikard idén att starta ett konsultbolag som bokstavligen sålde universitetskompetens, – Studentkompaniet. En affärsidé som samtidigt kläcktes på flera Europeiska universitet där fler bolag än IT-mästaren i dag är blomstrande verksamheter som har sin grund i konsulting eller uthyrning av studentkompetens.

Studentkompaniet AB kom under 1999 i kontakt med ett affärskoncept som senare fick namnet Yrkesmästaren. Sveriges vid den tiden främsta privata utbildningsföretag inom kategorin SwIT (läs mer här) och AMS-utbildningar (arbetsmarknadsutbildningar) var bokstavligen gödda av statliga utbildningsmilarder. 25 000 personer skulle omskolas till den (skulle det visa sig senare) överhettade IT-marknaden. Tillsammans med bland annat IBM Learning Services skapade man ett franchisekoncept, -Yrkesmästaren vars affärsidé var vass; Utbildningsbolagen fick betalt för att omskola personer inom ramen för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsprogram. Anställ därefter de främsta i bemanningsföretaget Yrkesmästaren och hyr ut kompetensen till växande IT-bolag.

I Örebro och Värmlands län blev Studentkompaniet franchisetagare till Yrkesmästaren. Detta trots att bolaget inte alls var ett utbildningsföretag utan ett konsultföretag. År 2001 inträffade den numera historiska IT-kraschen. IT-bemanning blev omöjligt kort efter att Yrkesmästaren-konceptet var sjösatt med ett 10-tal franchisebolag runt om i Sverige. Studentkompaniet AB:s dotterbolag Yrkesmästaren lämnade  franchisefamiljen och bytte namn till IT-mästaren.

I samband med namnbytet förändrades även affärsidén till traditionell konsulting inom IT-infrastruktur (att installera servrar och underhålla IT-miljöer kallades så på den tiden). Kunderna var lokala mindre och medelstora bolag i Örebro och Värmland.

IT-mästaren såg tidigt att marknaden rörde sig från att IT-miljöer var kundplacerade till att IT köpas som en avtalad tjänst där servermiljön hanteras av leverantören. Co-location och hosting var den enklaste formen av outsourcing. Mer intressant tyckte vi på IT-mästaren att tekniker för att leverera en mer komplett IT-tjänst. Virtual desktop kallas det ofta i dag. I början på 2000-talet användes begrepp som IT-på kran och ASP (Application Service Provider). Tekniken att distribuera den virtuella datorn och dess applikationer var huvudsakligen den sedan början av 2000-talet nya tekniken baserad på RDP (Remote Desktop Protocol). Microsoft och Citrix byggde upp produkter för fjärrdistribution av applikationer. Terminalserver-lösningar var ett av samlingsnamnen för tjänster baserade på Citrix eller Microsofts fjärrdistributionsprogram.

För att kunna leverera IT-drift som en tjänst och förflytta IT-mästaren från konsultmarknaden behövdes ett datacenter. Det vill säga egna drifthallar. Leverans av IT-drift som en tjänst ställde (och ställer) dessutom höga krav på datakommunikation. Kundens IT-användare gick från att ansluta över ett lokalt nätverk (LAN) till att anslyta sig över ett WAN via internet eller direktförbindelse. 2005 förvärvar därför IT-mästaren den av Bravida ägda lilla Internetoperatören och drift-leverantören DriftIT. Med DriftIT köpte IT-mästaren ett datacenter samt ett, i huvudsakligen kopparbaserat, operatörsnät.

IT-drift levererat som en avtalad tjänst producerad i egna datacenter, tillsammans med internetanslutningar och andra datakommunikationstjänster blir sedan 2005 IT-mästarens huvudsakliga verksamhet. IT-mästaren låg även vid denna tid långt fram tekniskt och på sättet vilket leveransen paketerades. Ett fåtal andra kunde leverera IT-drift som en tjänst med ett pris per månad. Än färre kunde göra det med eget operatörsnät. En stor utmaning låg i att förändra leveransorganisationen från en konsultorganisation till en drift och operatörsorganisation. Förändringen tog flera år och var inte oproblematisk.

IT-mästarens kunders hemvist förskjuts 2005 succesivt från Örebro och Värmland där företaget haft fysisk representation sedan 2002. Kunderna utgörs i större utsträckning av verksamheter med en spridd geografi där huvudkontor ofta är placerat i Stockholm. År 2012 öppnar IT-mästaren kontor i huvudstaden. År 2015 förvärvas IT-driftleverantören Tranero med 10-talet anställda. Tranero ger en behövlig förstärkning av Stockholmskontoret. Både av personellt men även intressanta kunder inom bland annat finans.

2014 rekryteras ny VD externt. Tidigare VD-skap hade skiftats mellan ägare. Styrelsearbetet “professionaliseras” 2013 med extern ordförande och externa ledamöter utöver de operativa ägarna.

2016 öppnar IT-mästaren ett tredje datacentret. Denna gång i Stockholmsområdet. IT-mästaren certifieras i enlighet med ledningsystemsstandarden ISO 9001.

I takt med allt större kunder och komplexare tjänsteleverans byggs hela leveransorganisationen succesivt ut. Ett arbete som skett gradvis allt sedan 2005 men som accelererat senaste åren.
IT-branschen ändras kontinuerligt och IT-mästaren lika så.  Från tiden runt 2014 blir IT-tjänster allt mer fragmenterade i det avseendet att leveransen (ur kundens perspektiv) oftare sker från flera leverantörer. Hybridlösningar blir vanligare. IT-mästarens roll breddas därmed till att även ansvara för tredjeparts leverans av IT-drift. IT-mästarens åtagande är år 2017 många gånger att säkerställa IT-driften för kunden med hjälp av IT-mästaren levererade tjänster likväl som tjänster från tredjepart.

2019 I januari förvärvas IT-mästaren av norska TeleComputing. Ett integrationsarbete påbörjas som förväntas vara avslutat 2020.

Läs intervju med Martin Börjeskog 2017-05-03 här.