PC som tjänst

Med PC som tjänst brukar man mena att den fysiska datorn levereras som en avtalad tjänst. Bakomliggande tekniska lösning kan i vissa fall vara en traditionell klient-serverlösning där kunden själv hanterar serverdriften. I andra fall, så som hos IT-mästaren, är serverdriften outsourcad och PC som tjänst är en kompletterande tjänst till en i övriga delar huvudsakligen outsourcad IT-driftplattform. Gemensamt, oavsett graden av outsourcing i IT-driftplattformen, är i varje fall att ett PC som tjänst avtal innefattar ett antal klart definierade datormodeller där leverantören förbinder sig att reparera, byta ut, uppdatera, ominstallera hårdvaran till ett fast pris. I den mån en förändring av datorn inte ingår i det fasta priset brukar PC som tjänst avtalet innehålla en prislista för tilläggstjänster.

Argumenten för PC som tjänst avtal är liknande de för outsourcinglösningar. Dvs förutsägbara kostnader, avtalad leverans i form av ett så kallat SLA (Service Level Agreement), förenklad administration och i många fall lägre totalkostnad. Att bara leasa datorer av en leverantör är inte att betrakta som PC som tjänst. Leverantören ska även erbjuda ett omfattande funktionsåtagande för att driften av klienten / datorn / PCn skall kunna kallas PC som tjänst.

IT-mästarens PC som tjänst kan med framgång kombineras med outsourcingtjänster så som Total Cloud. Även IT-mästarens tjänst Service Desk Komplett angränsar till PC som tjänst men i Service Desk som Komplett äger kunden fortfarande sin hårdvara.