Ramavtal IT-drift för myndigheter klart

IT-outsourcing

27/11 2017

I en hård selekteringsprocess med tuffa villkor för att kvalificera sig som leverantör lyckades IT-mästaren nå en tredje plats i urvalsprocessen. Endast två större börsnoterade bolag fick högre poäng av tio utvalda.

Ramavtalet som nu äntligen trätt i kraft efter ha prövats i juridiska instanser. Ramavtalet kan användas för avrop av statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer som anmält sitt intresse. Statliga myndigheter deltar per automatik medan övriga offentliga organisationer skall anmäla sitt deltagande. Anmälda verksamheter listas under IT-drift på avropa.se. Med ”Mellan” menas att verksamheterna skall ha 100-400 anställda. ”IT-drift” omfattar tjänster för faserna Införande, drift och avveckling.

Själva syftet med ramavtalet är att deltagande myndigheter på ett mycket enklare sätt än annars, skall kunna upphandla komplexa IT-drifttjänster. Ramavtalets tjänster är dessutom modernt utformade och hanterar inköp av publika och privata molntjänster etc.

Myndighetssverige har många gånger upphandlat IT-drift gammaldags med resultatet sämre kvalité till högre pris än nödvändigt. IT-mästarens förhoppning är att detta ramavtal skall vara till stor hjälp för deltagande myndigheter att köpa IT-drift på ett tekniskt och administrativt modernare sätt.

Tillvägagångssättet för deltagande myndigheter och andra organisationer är att en RFI (Request For Information) ställs till samtliga 10 leverantörer i ramavtalet. Därefter påbörjas själva avropet.

Som tidigare nämnts ingår statliga myndigheter i ramavtalet från början. Övriga offentliga verksamheter skall lämna in en egen bekräftelseanmälan till Kammarkollegiet. För kommunala bolag gäller att de skall vara registrerade i kommunens bekräftelseanmälan eller så kan de lämna in egen anmälan.

IT-mästarens förhoppning är att vinna en stor del av upphandlande myndigheternas upphandlingar. Vi tror oss ha mycket bra förutsättningar. Dels genom att våra tjänster stämmer mycket väl överens med ramavtalets utformning, dels genom att vi är den högst rankande icke börsnoterade leverantören. En något mindre leverantör som IT-mästaren har bättre förutsättningar att leverera hög kvalité mot målgruppen mellanstora myndigheter är vår fasta övertygelse.

OM STATENS INKÖPSCENTRAL VID KAMMARKOLLEGIET

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, ansvarar för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Det innebär att Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer om om Statens inköpscentral här.

OM IT-MÄSTAREN

IT-mästaren är en snabbt växande svensk privatägd IT-drift leverantör.  IT tjänsterna levereras som en avtalad funktion där leveransen sker från IT-mästarens datacenter, eller från andra leverantörer via IT-mästaren, – det man kallar hybridmoln eller hybriddrift. IT-mästaren är även en internetleverantör för företag och offentlig verksamhet. Bolaget har ca 80 medarbetare och omsätter ca 110 miljoner.

www.itmastaren.se

För mer information kontakta:

Rickard Miller, Säljare, IT Mästaren Mitt AB, rickard.miller@itmastaren.se, telefon: 0707-78 32 72