Humana

Den stora fördelen med en outsourcad IT-drifttjänst är att vi kan lägga fokus på vår egen verksamhet och det vi gör bäst, nämligen att leverera tjänster inom vård och omsorg.

Mats Grundel
IT-chef Humanakoncernen

Humana har vuxit kraftigt sedan starten 2001. Idag är företaget en koncern i Sverige med cirka 9 000 anställda som förutom assistans för personer med funktionsnedsättningar är engagerad i omsorg om äldre, familjer, individer och barn. IT-mästaren har levererat IT-driftstjänster till Humana sedan 2004. Det har ställt stora krav på skalbarhet, tillgänglighet och funktionalitet då nya enheter och kontor startats upp i kombination med att nya företag förvärvats.

– IT-mästaren har bra kompetens, hög tillgänglighet och väl utbyggda serverhallar och annan infrastruktur. Det är en IT-partner som vi kan fortsätta att växa med på lång sikt, säger Mats Grundel, IT-chef, Humana-koncernen.

Varför valde ni IT-mästaren?

– I början var företagen grannar i samma hus. Frågan kom upp naturligt om IT-mästaren kunde hjälpa det då relativt nystartade assistansföretaget. Sen har vi vuxit tillsammans och etablerat ett riktigt gott samarbete.

Situation

De första åren kan Humanas IT-miljö bäst beskrivas som usel. Det började, som på så många andra företag, med någon enstaka PC och server kopplad till undermåliga datanät.
     IT-mästaren fick frågan 2004 om de kunde bygga en IT-struktur och en gemensam plattform. Under de följande åren växte Humana explosionsartat och hade 2013 över 9 000 anställda i fyra affärsområden: Personlig assistans, Äldreomsorg och LSS-boenden, Individ- och familjeomsorg och Särskola och korttidsverksamhet.
     Kraftig tillväxt volymmässigt och i olika områden ställer höga krav på anpassning av IT-miljön, inte minst när det gäller skalbarhet och tillgänglighet.
     – Ibland har det varit mycket snabba ryck då, till exempel då ett företag förvärvas eller ett äldreboende skall startas, säger Mats Grundel, IT-chef, Humana-koncernen.

Lösning

Humana har outsourcat hela driften till IT-mästaren som utöver underhåll också ansvarar för prestanda, för att tjänsten kontinuerligt ses över och att nödvändiga förbättringar utförs.
     Vartefter Humana har vuxit har funktioner lagts till. Det gäller allt från fillagring, e-post, affärssystem, antivirus och lönesystem. När bolaget expanderat geografiskt har tekniken kompletterats för att vara tillgänglig på de nya orterna.
     Humana har en fast månadsavgift för de olika tjänsterna.
     – Vi har avstämningsmöten med IT-Mästaren varje månad då vi gemensamt går igenom drift, support, teknik, förbättringar och kommande projekt.
     – Vi lever i en föränderlig tid och vi växer. Den täta dialogen med IT-leverantören är viktig och värdefull, säger Mats Grundel.

Resultat

– Den stora fördelen med en outsourcad IT-driftstjänst är att vi kan lägga fokus på vår egen verksamhet och det vi gör bäst, nämligen att leverera tjänster inom vård och omsorg, säger Mats Grundel.
     I driftstjänsterna ingår allt från den fysiska lagringen och underhåll av servrar, leverans av hårdvara till utbyggnad av kapacitet och komplettering med nya funktioner. Humana använder sig även av en molntjänst för lagring.
     – I och med att vi är en spridd organisation är det viktigt att all information är centralt lagrad. Det vi jobbar med är ju sekretessbelagd information, så det ställs stora krav på både säkerhetsrutiner och back-up.
     – Det känns tryggt att IT-mästaren kan vår bransch och oss som bolag väldigt bra, säger Mats Grundel.

Om Humana

Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. Vi har även verksamheter inom LSS-boenden, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och skola för elever med

funktionsnedsättning. Vi är 9000 medarbetare över hela landet

som arbetar efter samma vision, Alla har rätt till ett bra liv.