Terminalserver

IT-ordlista

30/04 2019

Terminalserver, eller Terminal-Server, är ett samlingsbegrepp för tekniker där man använder terminaler (PC/tunna klienter/smartphone etc) för att ansluta mot en central server där den centrala servern hanterar alla dataprocesser.

Terminalen, exempelvis en bärbardator, har inte några program installerade utan agerar endast mottagare av data och sändare av kommandon.

Den centrala servern skickar, enkelt uttryckt; skärmbilden till terminalen som i sin tur skickar tangentbordskommandon till servern.

Vinsterna med terminalserverteknik är flera. Bland annat ett minimalt supportbehov genom att program och annan
data inte installeras lokalt på datorn (terminalen).

Alla program kan köras från vilken Internetansluten dator som helst i och med att datorn endast agerar mottagare av skärmbild och sändare av tangentbordskommandon.

Säkerheten ökar mångfalt då all data ligger centralt i servermiljön och endast skärmbild skickas över Internet eller punkt-punktförbindelse. Exempel på programvaror som används för att managera Terminalservermiljöer är Citrix och Microsoft Remote Desktop.

I IT-mästarens molntjänst Total Outsourcing används marknadens mest avancerade terminalserverprogramvara Citrix XenApp 6 (eller ev. senare version).

Terminalserver med Citrix programvaror används av företag som har användare som behöver åtkomst till företagets data och/eller applikationer externt, exempelvis företag med flera lokalkontor eller resande användare.

Denna beskrivning stämmer in på många företag och sanningen är att nästan alla företag har nytta av Terminalserver och Citrix XenApp eller Citrix Desktop.

Klokast är att köpa funktionaliteten genom outsourcade driftlösningar, det som förr kallades“IT på kran” men idag snarare sorterar under det generella begreppet “molntjänster”.

Att outsourca IT-driften för att på det sättet få Terminalserverteknikens alla fördelar kan vara ett bra sätt att minska investeringskostnaden
och samtidigt öka driftsäkerheten.

Fördelar med Terminalserverteknik och Citrix program

Användarna kan ansluta sig från vilken Internetansluten tunn klient/dator i världen dom vill (självklart gäller detta enbart användare inom företaget). Eftersom alla inställningar och programvaror ligger centralt så innebär detta att de kommer åt sitt skrivbord med alla inställningar och alla sina program.

Då alla programvaror är installerade på centrala servrar, behöver endast programvarorna på dessa servrar uppdateras eller uppgraderas vid versionsuppdateringar. Detta innebär att en Office-uppdatering för 100 nya klienter tar 8 timmar istället för 200 timmar.

Då är inte tiden för ev. resor eller problem som oftast uppstår i samband med uppgraderingar på lokala datorer i form av minnesbrist, kompabilitetsproblem eller helt enkelt för dålig
prestanda inkluderad.

Servern behöver inte tas ur drift vid till exempel hårdvaruunderhåll. Ytterligare fördelar är en förenklad backuphantering genom att varje virtuell server sparas som en enskild fil. Denna är sedan enkel att flytta, kopiera eller ta backup på.

Man kan på ett snabbt sätt förflytta användarna inom organisationen, lägga till funktioner eller nya program. Allt detta utan att behöva besöka användarna på plats. Supporten till användarna blir enklare i och med att alla förändringar sker på de centrala Citrixservrarna.

Man behöver alltså inte ta hänsyn till den lokala installationen hos användaren/klienten. Förenklade supportrutiner, genom att programuppdateringar sker centralt och antalet lokala klientfel därigenom minimeras.

Förenklade installationsrutiner, då installationstiden för en normal PC ligger på ca 5 timmar, medan en tunn klient installeras på ca 5 minuter (avser nyinstallation). Installationen är så enkel att användaren kan göra den själv.

Användarna blir mer styrda i vad de får göra och kan endast göra det som de har tilldelats rättigheter för.

Användarna kan inte ta bort viktiga systemfiler (givetvis måste detta regleras via olika nivåer av säkerhet).

Användarnas möjlighet att installera egna program kan starkt begränsas vilket leder till mindre problem och därmed ett mindre supportbehov.

Terminalprogramvaran som installeras hos varje användare kräver ytterst liten prestanda, vilket innebär att man även kan använda äldre datorer. Livslängden på den befintliga datorparken ökar i och med detta med cirka 2-3 år.

Datorer som skulle behöva bytas redan idag blir med Terminalserverteknik en fullgod tunn klient. En tunn klient är inte lika stöldbegärlig som en PC.

Med centralt placerade servrar är det väldigt lätt att anpassa systemen i den takt som organisationen kräver, istället för att anpassa organisationen till befintliga system.

Man får mycket god prestanda för alla användare, oavsett bandbredd och arbetsplats. Det är exempelvis fullt möjligt att arbeta från tåg med Internetanslutning som om man befann sig på kontoret. Bryts Internetförbindelsen vid arbete kastas användaren inte ur applikationen utan kan återvända till samma dokument då förbindelsen går upp igen.

Saknas Internetförbindelse kan användaren jobba vidare ändå, genom att Citrix lagrar informationen lokalt, i väntan på en förbindelse mot Citrixservern.

Om en IT-avdelning utan Citrix skall fjärrstyra användarnas datorer så sker detta genom företagets externa kommunikationslinjer, vilket kan upplevas som långsamt och besvärligt.

Med Terminalserver så fjärrstyr man enbart deras session på den centrala servern, vilket eliminerar prestandaproblemen.

Nackdelar

Datakommunikationen blir viktigare då program inte körs lokalt hos användaren.

Citrix XenApp och Citrix Desktop tillåter dock att användaren sparar data lokalt under avbrott (något som inte var möjligt med äldre Citrix-program).

Terminalserver (Serverna) blir viktigare då alla program körs centralt och inte på den lokala användarens dator. En Citrix-miljö kräver därför redundanta serversystem med lastbalansering.

Om en server går ner ansluta användaren direkt mot en annan server. Initialt blir det en större investeringskostnad för Terminalserverlösningar genom Citrix. Detta beror på större krav på servrar
och kostnader för mjukvarulicenser.

 

Tillbaka till ordlistan