Alla våra tjänster

För att kunna erbjuda kompletta IT-lösningar har vi över 100 olika tjänster, licenser och produkter i vår katalog. Nedan listas ett urval av de mest populära. Om du har frågor är det bara att kontakta oss!

Datakommunikation

Brandväggstjänster

Köp skydd, -inte en produkt

Det är förmånligare att köpa brandväggsskydd som en tjänst än en produkt. IT-mästaren erbjuder en rad olika brandväggstjänster.

Central Brandväggsfunktion i Datacenter: Ger ett övervakat och redundant brandväggskydd för private cloud-tjänster i IT-mästarens datacenter eller för tjänster där internettrafiken är tunlad genom IT-mästarens nät. Tjänsten kostar 730 kr/mån med ett tillägg á 230 kr per dedikerad kundspecifik server. Kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Cloud miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggsskyddet avtalas som en tjänst. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår. Tjänsten finns i tre olika utföranden för att möta kundens behov.: Dedikerad Fysisk inklusive Gigabit interface 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg inklusive miniswitch 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg enkel utan VPN 100 kr/mån.

Kontorshotellkoncept

Bästa tänkbara datakommunikation för dina hyresgäster

IT-mästaren erbjuder dig som fastighetsägare en problemfri IT gällande dina kontorshotell. För en fast kostnad ingår full service, från leverans och installation till löpande drift och support. Alla behöriga användare kan genom webbportalen ta del av utbudet av produkter och tillbehör för att effektivt kunna göra beställningar.

De flesta företag är idag beroende av att datakommunikationen fungerar. Med vår tjänst Kontorshotellskonceptet ser vi till att du kan erbjuda bästa tänkbara datakommunikation för ett eller flera av dina Kontorshotell, såväl trådlöst som trådbundet. Vi vet att det ofta är förändringar på Kontorshotell, hyresgäster flyttar in, växer, flyttar ut, osv. Det ställs därför extra höga krav att nätverk och datakommunikation fungerar och är anpassat efter dina hyresgästers krav och behov.

För att göra det enkelt för dig som fastighetsägare tar vi fullt ansvar mot hyresgästen. Vi hjälper hyresgästen med inkopplingen till det trådlösa och det trådbundna nätverket. Så länge man är hyresgäst har dom även tillgång till fri support gällande de tillhandahållna tjänsterna. Vi erbjuder även olika, attraktivt prissatta, tilläggstjänster för att underlätta era hyresgästers vardag.

Internet Access

Internetanslutningar för offentlig sektor

IT-mästaren är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi är en internetleverantör som levererar anslutningar och andra datakommunikationstjänster. Vi levererar genom IT-mästarens egna nät eller genom flertalet öppna stadsnät. I IT-mästarens egna nät leveras symmetriska internettjänster som Internet Guld och Internet Brons. Vårt egna stamnät är byggt för krävande företagsanvändare och baseras på 10Gigabits Ethernetteknik. I de öppna standsnätet levereras olika internettjänster beroende på nät.

Redundant Datakommunikation

Redundans med 4G

Idag är de flesta av våra affärskritiska applikationer beroende utav en stabil internetuppkoppling. Trots detta är det få företag som är förberedda om olyckan väl skulle vara framme och internetuppkopplingen går ner.

IT-mästarens tjänst Redundant Datakommunikation ansluts till er brandvägg och känner av om er primära internetanslutning går ner och automatiskt ansluter sig mot 4G- nätet för att ni ska känna er trygga med att era affärskritiska system ska fortsätta fungera som vanligt. En mycket kostnadseffektiv lösning som fungererar automatiskt de gånger primära internetanslutningen sviktar. Pris 540 kr/mån inklusive brandvägg. 4G abonnemang tillkommer.

Wi-Fi som tjänst

Problemfritt trådlöst nät

Det trådlösa nätverket är i dag i allra högsta grad verksamhetskritiskt. IT-mästaren levererar det som en tjänst där störningarna blir betydligt färre än i ett traditionellt kundägt Wi-Fi.

Tjänsten innebär att IT-mästaren tar ansvar för det trådlösa nätverket och all tillhörande support. Allt ingår till ett fast pris per accesspunkt och månad. I Wi-Fi som tjänst ingår:

 • Hyra av av produkter
 • All support
 • Övervakning av funktionaliteten
 • Konfiguration av nät
 • Konfiguration av gästnät

Det trådlösa nätet manageras centralt från IT-mästaren och både uppdateringar som felsökning kan göras på distans under förutsättning att kommunikationsförbindelse är intakt.

Ethernet-Link

Layer2-förbindelse mellan två eller flera kontor

Ethernet-Link erbjuder er att på ett effektivt sätt koplla samman två eller flera kontor. där IT-mästaren tillhandahåller tjänsten, eller möjligheten att vi tar fullt ansvar för hela förbindelsen – ända fram till er som kund.

Ethernet-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik.

 • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans.
 • Tjänsten erbjuder layer2 konnektivitet mellan valda adresser. Lyer 2 innebär att adresserna inom avtalet sitter på samma IP-nät, detta för att ha samma IP-nummerplan på olika kontor eller om kunden själva vill hantera routing.
 • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller flera kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datcenter.

Ladda ner produktblad

LAN som tjänst

Släpp det tunga ansvaret över nätverket

Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på din arbetsplats. Som tjänst innebär det att du hyr funktioner och slipper drift, underhåll och investeringar i hårdvaran.

För ditt nätverk är kablage det enda som behövs i dina lokaler. Finns det inget fastighetsnät (kablage) hjälper vi dig att få det installerat mot gällande prislista.

Vi installerar även en eller flera switchar och kopplar samman nätverket.

IT-mästaren erbjuder en energieffektiv Gigabit Ethernet-switch för nätverksåtkomst med inbyggda 10 GbE-upplänkar. Switcharna har funktioner och hastigheter med hög prestanda via en icke-blockerande arkitektur som hanterar oväntade trafikbelastningar på ett snabbt och enkelt sätt. Switcharna erbjuder enkel hantering och skalbarhet via en stackarkitektur på 40 Gbit/s (full duplex) med hög tillgänglighet.

Ladda ner produktblad

IP-link

Layer3 förbindelse mellan två eller flera kontor

IP-link används för att på ett effektivt sätt koppla samman två eller flera kontor. 

 • IP-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik
 • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans
 • Tjänsten erbjuder Layer3 konnektivitet mellan valda adresser. Layer 3 innebär att man skiljer adresserna inom avtalet med router, detta för att ha olika IP-nummerplan på olika kontor
 • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller fler kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datacenter
 • IP-Link erbjuder högsta servicenivå och skulle problem uppstå så är vi snabbt på plats för åtgärd.

Ladda ner produktblad

Offentlig sektor

Vanliga frågor

Kontaktpersoner | Ramavtal IT-Drift Mellan

Kontaktpersoner

 

Rickard Miller | 070-778 32 72

Martin Börjeskog | 08-120 165 32

Avtalsnummer: 96-40-2015-208

Avtalsperiod: 2017-11-14 – 2020-11-13

 

Om ramavtalet

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena; bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

Kan min verksamhet göra avrop?

Se listan på avropa.se

Hur gör jag för att lämna fullmakt (bekräftelse) för att få göra avrop?

Detta skall göras innan förfrågningsmaterialet har publicerats. Listas er organisation inte på avropa.se kan ni inte under ert eget organisationsnummer teckna avtal.

Varför använda ramavtalet IT-drift?

Följande grundtankar är viktiga för ramavtalens inriktning:

 • Myndigheterna ska kunna uppnå enkelhet och ekonomisk förutsägbarhet genom att anskaffa all infrastruktur/utrustning till en månadskostnad.
 • IT köps som tjänst, vilket innebär att myndigheten inte äger någon utrustning som används för att producera tjänsterna.
 • Myndigheten kan överföra ägandet av utrustning eller licenser till ramavtalsleverantören under leveransavtalets löptid
 • Myndigheten kan dock inte köpa utrustning eller licenser för eget ägande via dessa ramavtal. I förhållande till de gamla ramavtalen finns en breddning av området IT Drift, främst:
 • Molntjänster (som komplement till traditionella drifttjänster)
 • Förvaltning av applikationer
 • Ett nätverks- och kommunikationsområde som omfattar telefoni
 • Möjlighet att förhandla vid avrop (se avsnitt 2.5.2)
 • Myndigheten väljer längd på leveransavtalet (se avsnitt 3.5)
 • Nytt leveransavtal med allmänna villkor
 • Möjligheten för leverantörerna att använda tjänster från tredjepartsleverantör i kombination med andra drifttjänster
 • Mer fokus på säkerhetsområdet, med bland annat stöd för fysisk säkerhet och för personuppgiftslagen (PuL) inklusive personuppgiftsbiträdesavtal

Hur går man tillväga för att använda ramavtalet IT-drift?

Förnyad konkurrensutsättning

För detta ramavtalsområde gäller förnyad konkurrensutsättning. Det är respektive myndighet som avgör leveransavtalets längd och vilka krav som ska ställas utifrån förutsättningarna vid avropet. Ett leveransavtal får ej tecknas efter ramavtalets giltighetsperiod.

1. Avropsförfrågan ska ställas till samtliga ramavtalsleverantörer. Vid behov får myndigheten i avropsförfrågan precisera ramavtalsvillkoren och komplettera med andra villkor.

2. Myndigheten ska ange de kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelning av leveransavtalet. Dessa kriterier skall omfattas av de kriterier som har angivits i upphandlingens förfrågningsunderlag. Myndigheten avgör vilka av dessa kriterier som är relevanta för det specifika avropstillfället.

3. Myndigheten ska ange en skälig tidsfrist för att lämna avropssvar. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till ramavtalsföremålets komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. I dessa ramavtal kan den nödvändiga tiden för att förbereda och lämna avropssvar variera från enstaka veckor till flera månader (se även kapitel 4.1.5).

4. Avropssvaren ska vara skriftliga och myndigheten får ta del av innehållet i dem först när den angivna svarstiden har löpt ut.

5. Leveransavtalet ska tilldelas den ramavtalsleverantör som lämnat det för myndigheten bästa avropssvaret på grundval av de kriterier som angetts i avropsförfrågan.

6. Myndigheten ska snarast möjligt skriftligen meddela de ramavtalsleverantörer som deltagit i den förnyade konkurrensutsättningen om beslut om tilldelning av leveransavtalet och redovisa skälen för beslutet.

Förhandlat förfarande

Avrop kan genomföras genom ett förhandlat förfarande om förutsättningarna i LOU är uppfyllda. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns mer information om förhandlat förfarande, www.upphandlingsmyndigheten.se.

Kan en verksamhet med mindre än 100 användare eller mer än 400 användare ändå nyttja Ramavtalet IT-drift Mellan?

Ja om det finns skäl därtill. En verksamhet som i sitt arbetsätt, dataanvändning etc anser att Ramavtalet Mellan är att föredra skall kunna göra det. Läs mer om detta i ”vägledning för avrop från IT-drift”. (Klicka därefter på ”LÄS MER” på mitten av Avropa.se sidan. Länken ”Vägledning IT Drift” blir då synlig.

Hur skrivs Leveransavtal?

Kammarkollegiet har tagit fram ett leveransavtalsdokument som kan laddas ner här.

Offentlig sektor

Avveckling

Strukturerad avveckling vid leverantörsbyte

När ett leveransavtal upphör, helt eller delvis, mellan IT-mästaren och kund säkerställer IT-mästaren att nödvändig personal finns tillgänglig för att hjälpa till att överföra och återlämna all kundens data och utrustning. Vi ser avvecklingen som ett projekt och är alltid behjälpliga att styra eller bistå beroende på hur mycket hjälp kunden vill ha. Vid avveckling debiteras tiden löpande om inte kunden vill avtala om ett fastpris för hela avvecklingen.

IT-mästaren samarbetar med kunden eller av kunden utsedd tredje part under hela avvecklingsperioden och är behjälplig i flytten av data och utrustning samt besvarar förfrågningar och ger teknisk assistans. All dokumentation som finns samlad hos IT-mästaren om kunden och dess miljö överlämnas för att underlätta vidare drift hos kunden eller utsedd tredje part.

Ladda ner produktblad

Internet Access

Internetanslutningar för offentlig sektor

IT-mästaren är en Internet Service Provider (ISP) och en Local Internet Registry (LIR) det vill säga; vi är en internetleverantör som levererar anslutningar och andra datakommunikationstjänster. Vi levererar genom IT-mästarens egna nät eller genom flertalet öppna stadsnät. I IT-mästarens egna nät leveras symmetriska internettjänster som Internet Guld och Internet Brons. Vårt egna stamnät är byggt för krävande företagsanvändare och baseras på 10Gigabits Ethernetteknik. I de öppna standsnätet levereras olika internettjänster beroende på nät.

Fjärranslutning

Anslutning till nätverket oavsett placering i världen

Tjänsten ger användare möjlighet att ansluta till verksamhetens nätverk från valfri plats i världen med samma funktionalitet som från ordinarie arbetsplats.

IT-mästaren erbjuder flera tekniker för att skapa fjärranslutning. Applikationsdistribution och fjärrkrivbord genom Citrix eller Microsoft RDS eller SSL-VPN är de vanligast förekommande teknikerna. Nedladdningsbara tjänstebeskrivningen till höger beskriver endast SSL-VPN. Både Citrix och Microsoft RDS är tekniker för att distribuera enskilda applikationer, hela virtuella dataskrivbord och data från en IT-mästaren placerad kundmiljö till användarens klient.

Ladda ner produktblad

Transition (Införande)

Införandeprojektet mycket viktigt för komplexa tjänster

 IT-mästarens projektstyrningsmodell baseras på erfarenheter från metoder som Scrum, Prince2, PPS och Pejl. Modellen är generell och fungerar för alla typer av projekt och med alla utvecklingsmodeller/arbetsmetoder. IT-mästrens transtionprojekt-modell tillämpas alltid vid komplexa IT-leveranser.

IT-mästaren genomför alltid en transition gemensamt med kunden för att säkerställa en smidig övergång. Det är i transitionen vi lägger grunden för vårt fortsatta samarbete och förberedelserna är oerhört viktiga. Med anledning av det lägger vi stor vikt på projektanalysen där vi identifierar behov av kunskapsöverföring, genomför inventering och dokumenterar kundens miljö. Vi identifierar alltid nyckelresurser och intressenter och fastställer hur informationsspridning ska ske. En tydlig ansvarsfördelning överenskommes under projektets inledningsskede. Denna ansvarsfördelning dokumenteras skriftligen för att undvika att något utelämnas eller missuppfattas. För att undvika att hamna i ett läge där transitionen drar ut på tiden behåller vi fokus genom hela projektets alla faser, projektanalys, införande och projektavslut. I IT-mästarens projekt för transition ingår allt beskrivet det nedladdningsbara dokumentet till ett fast pris. Moment som levereras till löpande timtaxa är alltid tydligt angivna.

Ladda ner produktblad

Brandväggstjänster

Köp skydd, -inte en produkt

Det är förmånligare att köpa brandväggsskydd som en tjänst än en produkt. IT-mästaren erbjuder en rad olika brandväggstjänster.

Central Brandväggsfunktion i Datacenter: Ger ett övervakat och redundant brandväggsskydd för private cloud-tjänster i IT-mästarens datacenter eller för tjänster där internettrafiken är tunnlad genom IT-mästarens nät.

Tjänsten kostar 730 kr/mån med ett tillägg á 230 kr per dedikerad kundspecifik server. Dedikerad Fysik Brandvägg Kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Cloud miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggsskyddet avtalas som en tjänst. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår. Tjänsten finns i tre olika utföranden för att möta kundens behov.: Dedikerad Fysisk inklusive Gigabit interface 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg inklusive miniswitch 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg enkel utan VPN 100 kr/mån.

Licenser

Det är viktigt med rätt licenser

IT-mästaren är licenspartner för de allra flesta av de applikationer och publika molntjänster som kunden behöver.

Vi har personal som enbart arbetar med licensförsäljning. Att kunden blir korrekt licensierad är viktigt för att IT-miljön skall fungera optimalt både tekniskt men även juridiskt och, så klart, kostnadsmässigt. IT-mästaren innehar partnerstatus med en lång rad leverantörer. Några exempel nedan.

Wi-Fi som tjänst

Problemfritt trådlöst nät

Det trådlösa nätverket är i dag i allra högsta grad verksamhetskritiskt. IT-mästaren levererar det som en tjänst där störningarna blir betydligt färre än i ett traditionellt kundägt Wi-Fi.

Tjänsten innebär att IT-mästaren tar ansvar för det trådlösa nätverket och all tillhörande support. Allt ingår till ett fast pris per accesspunkt och månad. I Wi-Fi som tjänst ingår:

 • Hyra av av produkter
 • All support
 • Övervakning av funktionaliteten
 • Konfiguration av nät
 • Konfiguration av gästnät

Det trådlösa nätet manageras centralt från IT-mästaren och både uppdateringar som felsökning kan göras på distans under förutsättning att kommunikationsförbindelse är intakt.

Ladda ner produktblad

ServiceDesk FastPris Support

Vi uppfyller behovet av snabb support

ServiceDesk Fast Pris Support innebär att IT-mästaren hanterar användarsupport (incidenter) och requests (förfrågningar) som en tjänst till ett fast pris per användare. IT-mästarens ServiceDesk är bemannad med egen personal som behärskar det svenska språket så kommunikationen sker på god svenska eller engelska. Servicedesken bemannas utifrån två verksamhetsorter, Örebro samt Stockholm.

Med Servicedesk Fastpris Support får ni obegränsad support för era användare. IT-mästaren åtgärdar alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster specificerade i avtalet till tjänstens fasta pris. IT-mästarens ServiceDesk agerar ”ägare” för varje problem tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade.
I Servicedesk Fastpris Support ingår även ett manageringssystem som säkerställer att era klienter och enheter fungerar på bästa, proaktiva, sätt. Det innebär bland annat att Microsoft mjukvara, Adobe Reader, Google Chrome, Flash och Java på klienten uppdateras kontinuerligt. Tjänsten Servicedesk Fastpris Support inkluderar åtgärder av alla incidenter (fel) men även en rad olika requests (förändringar). Följande ingår:

Office 365

Ha tillgång till allt tillsammans

En del tror att Office 365 bara är en ytterligare version av Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint och Outlook) men så är det inte.

Office 365 innehåller visserligen Office-paketet men det slutar inte där. Med Office 365 har du suveräna verktyg för att kunna jobba smartare och framför allt tillsammans. Det finns bättre sätt att än att e-posta allt fram och tillbaka i all oändlighet. Ha istället tillgång till allt tillsammans, oavsett var du är eller vilken enhet du har.

Exchange online

Levereras som publik molntjänst

Microsofts e-postprogram Exchange levereras även som publik molntjänst och kallas då Exchange Online.

Tjänsten ingår i en lång rad publika molntjänster från Microsoft. Exchange Online ingår i de flesta Office 365 tjänsterna men kan även köpas separat. Funktionaliteten skalar från enklaste versionen Exchange Online Kiosk som är en webb-mailtjänst till Exchange online plan 2. Data lagras i Microsofts datacenter på Irland. Exchange Online köps och supporteras av IT-mästaren.

Med vår supporttjänst ServiceDesk Komplett hanterar vi all incidenthantering kring publika montjänster till fastpris per användare. IT-mästaren ansvarar för flytta av befintlig e-post till Exchange Online samt integration av Exchange Online mot verksamhetens andra program och tjänster.

Ständig övervakning

Övervakning av servrar, arbetsstationer och övrig nätverksutrustning

Tjänsten innebär att era servrar,arbetsstationer och övriga eneheter såsom switchar och brandväggar övervakas av ett program som kontinuerligt samlar in data om olika funktioner och skickar vidare detta till IT-mästarens dashboard, som är den centrala samlingspunkten av data. Övervakningen skapar bättre förutsättningar för oss på IT-mästaren att se leverera snabba insatser vid problem för att på så sätt minimera eventuella driftstörningar.

Under ett systems livslängd kommer många olika saker att inträffa. Det kan vara allt från virus till att systemet blir segt. Med den här tjänsten har vi möjlighet att se trender och mönster vilket ger IT-mästaren betydligt bättre möjligheter att identifiera problem som orsakar minskad prestanda och säkerhet. För de kunder som önskar finns möjligheten att få en regelbunden återkoppling på systemets hälsa.

Vi på IT-mästaren ansvarar för att du som kund ska få återkoppling på statusen på de övervakade resurserna. Upptäcker IT-mästaren att någonting är fel blir du som kund meddelad via e-post, eller så kan du välja något annat meddelandesätt beroende på vad som passar just din verksamhet.

Ladda ner produktblad

PaaS

Lägg fokus på att hantera resurser

En Container är en logiskt avskild operativ miljö som möjliggör att en applikation kan delas in i mindre delar, som inte är beroende av varandra. Delarna kan sedan skalas, förändras eller återanvändas utan att anpassas till hela applikationen. IT-mästarens tjänst PaaS bygger på en plattform där du som kund kan hantera så kallade Containers.

Målet med tjänsten är att ge dig som kund en containerbaserad plattformstjänst som låter dig automatisera och skala applikationsplattformar. Plattformen hanterar så kallade Containers enligt regelverk som underlättar behovet av att skala ut och upp applikationer i takt med att behoven förändras.

När din trafik ökar ser IT-mästarens plattform till att automatiskt lägga till mer CPU och RAM för applikationen. Går trafiken sedan ner så kommer dessa resurser att minska direkt. IT-mästaren ser till att din applikation alltid har rätt datakraft, som kund behöver du inte anpassa arkitekturen eller göra några manuella ändringar. Kunden betalar endast för faktiskt förbrukning.

Ladda ner produktblad

Serverdrift

Erbjuder löpande och förebyggande underhåll

IT-mästarens syn på leverans är att det ska med största möjlighet vara en funktionell drift. Strävan efter att alltid leverera skalfördelarna av stora volymer till dig som kund styr leveransarbetet. Den utrustning som köps in har högsta tillförlitlighet och god prestanda i förhållande till behov.

IT-mästaren arbetar löpande med förebyggande underhåll hos dig som kund. Detta arbete sker enligt ett schema för månatliga servicefönster samt i direkt samråd med dig som kund, med ansvariga tekniker. I drift av server ingår löpande underhåll i form av uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Grundfunktionerna innefattar den fysiska eller virtuella servern, operativsystem och andra systemprogram.

Ladda ner produktblad

Utskrift

Fast pris för en fast mängd utskrifter

IT-mästarens tjänst Utskrift är framtagen för outsourcing av utskriftsprocessen för hela eller delar av ett företag eller en organisation. Leveransen startar med ett införandeprojekt där gemensamma strukturer, processer och rutiner skapas. I tjänsten ingår automatisk leverans av förbrukningsmaterial.

I IT-mästarens ansvar ingår leverans av standard printutrustning och koordinering av befintlig utrustning som behöver bytas ut. IT-mästaren mottar beställning från dig som kund och ansvarar sedan för paketering, installation, dokumentation och leverans av tjänsten. Ny utrustning levereras med den senaste standarden för att på plats kopplas samman med befintligt nätverk. Underhåll och uppdateringar kan i de flesta fall skötas genom fjärrfunktioner.

Ladda ner produktblad

Tredjepartsintegration

För en så välfungerande IT-leverans som möjligt

IT-mästaren erbjuder en samordnad leverans med en tredje part för att skapa en så välfungerande IT-leverans som möjligt. Samordnad syftar på att tekniskt och/eller administrativt sammankoppla IT-mästarens leverans med en tredje part.

För att du som kund ska slippa logga in i flera olika domäner erbjuder IT-mästaren en sammankoppling för en smidig synkroniserad inloggning. Med andra behörighetstjänster är syftet att effektivt kunna administrera behörigheter från en primär katalogtjänst till den tredje partens leverantörskatalog. Dessa behörighetstjänster ger dig som kund möjlighet att minska, utöka, avveckla och spåra behörigheter på applikationer från den tredje parten.

Exempel på dessa behörighetstjänster är: AD Connect, SSO AD Federation Service och Azure Active Directory.

Ladda ner produktblad

Backup som tjänst

Välj olika backupintervall per system

IT-mästaren erbjuder en gemensam backup-plattform för alla sina kunder. Backuplösningen är är mycket flexibel och tillåter olika backupintervall på olika system eller servrar. Stöd för de flesta typer av databaser, operativsystem och e-postplattformar.

Vid det första tillfället skapas en full backup. Därefter skapas en backup på förändrad data som flyttade filer, ändrade filer eller raderade filer varje natt. Kunddatan komprimeras och krypteras innan den skickas vidare till IT-mästarens backupservrar. Komprimeringsgraden är kraftfull men kan variera beroende på vilken sort datan är. I vanliga fall komprimeras datan med en faktor mellan 2:1 till 7:1. IT-mästarens backuptjänst blir väldigt kostnadseffektiv eftersom du som kund enbart betalar för använd datavolym. Din backup verifieras sedan av IT-mästarens tekniker genom granskning av backup-loggar alla vardagar.

Service management

Samverkan och rapportering

Partnerskap och samarbete är två av de viktigaste faktorerna i en bra leverans. IT-mästaren har en organisation som är uppbyggd för nära samarbete och tillgänglighet för dig som kund. IT-mästarens organisation är uppdelade på tre nivåer. Strategisk nivå, taktisk nivå och operativ nivå.

En av samverkansorganisationens huvudsakliga uppgifter är att följa upp och bevaka kvalitén på drifttjänsterna, överenskomna servicenivåer samt att alla leveranser följer Leveransavtalet. IT-mästaren agerar som koordinator mellan dig som kund och den tredje parten i leveransen. Detta för att du som kund ska ha en pålitlig kontakt som driver ärenden samt frågor tills dessa är lösta och kan slutrapporteras. Du som kund har en primär kontaktyta som all personal vänder sig till, det är IT-mästarens Service Desk.

För att samarbetet ska fungera med bäst förutsättningar är det viktigt att båda parterna tillsätter olika roller för leveransen. Du som kund och IT-mästaren kan i samråd bestämma vilka roller som tillsätts.

Ladda ner produktblad

PC som funktion

Fast pris med full service

IT-mästaren erbjuder dig som kund ett gediget utbud av persondatorer. För en fast kostnad ingår full service, från leverans och installation till vidare utrustning. Alla behöriga användare kan genom webbportalen ta del av utbudet av produkter och tillbehör för att effektivt kunna göra beställningar.

IT-mästaren hjälper dig som kund att välja rätt persondator. Utifrån era behov av funktion erbjuder vi ett stort utbud. Tjänsten omfattar stationär och bärbar utrustning. Installation av programvaror som köps i samband med själva datorn inkluderas. IT-mästaren erbjuder en konfiguration där alla program och applikationer du redan använder dig av kopieras över efter att tjänsten utförts.

En fast månadskostnad erbjuds där enkla och effektiva lösningar på finansiering styr upplägget. IT-mästaren hanterar även utrullning av utrustning och avtalsövergångar. Du som kund kan också få hjälp med att lösa in din befintliga utrustning för en smidigare övergång till din nya miljö.

Hantering av persondatorer

En stabil och kostnadseffektiv IT-miljö

Syftet med tjänsten är att erbjuda en tjänst som förenklar datorrelaterade åtgärder. En effektivare hantering av persondatorer skapar i sin tur en stabilare och mer kostnadseffektiv IT-miljö.

För att åstadkomma detta använder sig IT-mästaren av ett system som ständigt arbetar med att snabba upp åtgärder samt arbeta i förebyggande underhåll mot datorerna. Genom att minimera risken för avbrott hos alla datoranvändare skapas en mer attraktiv och fungerande arbetsmiljö.

På ett enkelt sätt säkerställer IT-mästaren att du som kund får tillgång till önskade drivrutiner och applikationer. IT-mästaren säkerställer även att du får tillgång till rätt inställningar så hårdvara och mjukvara fungerar tillsammans. Genom den centrala hanteringen som ingår är alla datorer utrustade med antivirusskydd samt löpande säkerhetsuppdateringar.

Ladda ner produktblad

Applikationsdrift

Hög tillgänglighet är viktigt i företagsvärlden

För företag och organisationer är hög tillgänglighet av affärskritiska applikationer en viktig del. I samverkan med kunden skapar IT-mästaren rutiner rörande uppgraderingar, tester och funktionsövervakningar. IT-mästarens driftteam arbetar aktivt, förebyggande och lägger stor vikt på löpande uppdatering av dokumentation.

I dagsläget driftar och förvaltar IT-mästaren ca 800 olika serverbaserade applikationer. När det rör sig om applikationsdrift, underhåll och övervakning har IT-mästaren ett helhetsansvar. All kontakt med applikationstillverkare går via IT-mästaren vilket innebär att du som kund inte behöver tänka på leverantörer eller eventuella anpassningar.

När du beställer tjänsten går IT-mästaren igenom befintliga dokumentation och gör en bedömning om den behöver vidareutvecklas. Skulle dokumentation saknas eller ha brister hjälper IT-mästaren dig att ta fram ny eller kompletterande driftdokumentation mot ersättning.

Ladda ner produktblad

Hantering av mobiltelefon och pekplatta

Effektivisera och förenkla användandet

IT-mästaren erbjuder en tjänst som effektiviserar hanteringen av företagets mobiltelefoner och pekplattor. Genom en standardiserad installation av enheten som utförs av IT-mästaren får ni ett antal certifierade och förvalda modeller.

De program som ingår i baspaketet är:

 • Antivirusskydd
 • Klient för proaktiv hantering
 • Klient för fjärrstyrning
 • PDF-läsare

Målet är att skapa en effektiv och fungerande arbetsmiljö med enheterna och minimera risken för avbrott hos användaren. För att uppnå detta använder IT-mästaren sig av ett system som arbetar med att snabba upp åtgärder samt arbeta i förebyggande syfte mot enheterna. IT-mästaren erbjuder en central hantering av tjänsten där vi säkerställer att ni som kund får tillgång till rätt drivrutiner, notifieras vid säkerhetsintrång och obegränsad fjärrsupport.

Ladda ner produktblad

Ethernet-Link

Layer2-förbindelse mellan två eller flera kontor

Ethernet-Link erbjuder er att på ett effektivt sätt koplla samman två eller flera kontor. där IT-mästaren tillhandahåller tjänsten, eller möjligheten att vi tar fullt ansvar för hela förbindelsen – ända fram till er som kund.

Ethernet-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik.

Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans.
Tjänsten erbjuder layer2 konnektivitet mellan valda adresser. Lyer 2 innebär att adresserna inom avtalet sitter på samma IP-nät, detta för att ha samma IP-nummerplan på olika kontor eller om kunden själva vill hantera routing.
Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller flera kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datcenter.

Ladda ner produktblad

Intranät

Det här är våra Intranätstjänster

IT-mästarens intranätjänst innefattar de kraftfulla funktionerna som finns i SharePoint för intranät för att kommunicera med andra, utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt.

Den baserar sig på IT-mästarens tredjepartsleverantör och Microsofts lösning – SharePoint Online samt IT-mästarens Easy-SharePoint-paket.

Nu är det slut på oöverskådliga e-postkonversationer fram och tillbaka. Med Easy-Intranet har du en effektiv startsida för företaget med all info som du behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.
IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.

 • ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten
 • ”Partner hostad” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter
 • ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft

Ladda ner produktblad

LAN som tjänst

Släpp det tunga ansvaret över nätverket

Nätverket är en viktig faktor för att få en fungerande och effektiv IT-miljö på din arbetsplats. Som tjänst innebär det att du hyr funktioner och slipper drift, underhåll och investeringar i hårdvaran.

För ditt nätverk är kablage det enda som behövs i dina lokaler. Finns det inget fastighetsnät (kablage) hjälper vi dig att få det installerat mot gällande prislista.
Vi installerar även en eller flera switchar och kopplar samman nätverket.

IT-mästaren erbjuder en energieffektiv Gigabit Ethernet-switch för nätverksåtkomst med inbyggda 10 GbE-upplänkar. Switcharna har funktioner och hastigheter med hög prestanda via en icke-blockerande arkitektur som hanterar oväntade trafikbelastningar på ett snabbt och enkelt sätt. Switcharna erbjuder enkel hantering och skalbarhet via en stackarkitektur på 40 Gbit/s (full duplex) med hög tillgänglighet.

Ladda ner produktblad

IP-link

Layer3 förbindelse mellan två eller flera kontor

IP-link används för att på ett effektivt sätt koppla samman två eller flera kontor. 

 • IP-Link bygger på IT-mästarens stamnät och 10 Gigabits Ethernetteknik
 • Stamnätet är byggt i ringstruktur för maximal redundans
 • Tjänsten erbjuder Layer3 konnektivitet mellan valda adresser. Layer 3 innebär att man skiljer adresserna inom avtalet med router, detta för att ha olika IP-nummerplan på olika kontor
 • Tjänsten kan användas för att koppla samman två eller fler kontor samt för kopplingar till IT-mästarens datacenter
 • IP-Link erbjuder högsta servicenivå och skulle problem uppstå så är vi snabbt på plats för åtgärd.

Ladda ner produktblad

IAAS

Datacentertjänst som ger dig skalbar infrastruktur

IT-mästarens Datacentertjänst ger dig som kund en fullständigt skalbar infrastruktur. Den ger dig en sömlös integration och kan göra kopplingar till andra leverantörer och tjänster.

Dessutom uppfylls extremt höga krav på säkerhet och prestanda. Kostnadsmodellen är dynamisk och du betalar bara för de resurser kunden använder. Paketeringen av tjänsten gör att du inte behöver sköta någonting själv i sin infrastruktur. Vi inkluderar alltid, övervakning, säkerhetsuppdateringar av driftsmiljön och grundläggande disaster recovery.

Ladda ner produktblad

Private Cloud

Transition (Införande)

Införandeprojketet mycket viktigt för komplexa tjänster

IT-mästarens projektstyrningsmodell baseras på erfarenheter från metoder som Scrum, Prince2, PPS och Pejl. Modellen är generell och fungerar för alla typer av projekt och med alla utvecklingsmodeller/arbetsmetoder. IT-mästrens transtionprojekt-modell tillämpas alltid vid komplexa IT-leveranser.

IT-mästaren genomför alltid en transition gemensamt med kunden för att säkerställa en smidig övergång. Det är i transitionen vi lägger grunden för vårt fortsatta samarbete och förberedelserna är oerhört viktiga. Med anledning av det lägger vi stor vikt på projektanalysen där vi identifierar behov av kunskapsöverföring, genomför inventering och dokumenterar kundens miljö. Vi identifierar alltid nyckelresurser och intressenter och fastställer hur informationsspridning ska ske.

En tydlig ansvarsfördelning överenskommes under projektets inledningsskede. Denna ansvarsfördelning dokumenteras skriftligen för att undvika att något utelämnas eller missuppfattas. För att undvika att hamna i ett läge där transitionen drar ut på tiden behåller vi fokus genom hela projektets alla faser, projektanalys, införande och projektavslut. I IT-mästarens projekt för transition ingår allt beskrivet det nedladdningsbara dokumentet till ett fast pris. Moment som levereras till löpande timtaxa är alltid tydligt angivna.

Ladda ner produktblad

Brandväggstjänster

Köp skydd, -inte en produkt

Det är förmånligare att köpa brandväggsskydd som en tjänst än en produkt. IT-mästaren erbjuder en rad olika brandväggstjänster.

Central Brandväggsfunktion i Datacenter: Ger ett övervakat och redundant brandväggskydd för private cloud-tjänster i IT-mästarens datacenter eller för tjänster där internettrafiken är tunlad genom IT-mästarens nät. Tjänsten kostar 730 kr/mån med ett tillägg á 230 kr per dedikerad kundspecifik server.

Dedikerad Fysik Brandvägg Kontor som inte har direktanslutning/punkt-punktförbindelse till Total Cloud miljön utrustas normalt med brandvägg. Dedikerad brandvägg innebär att brandväggsskyddet avtalas som en tjänst. All mjukvaru-, och hårdvarusupport samt konfiguration och uppdateringar ingår. Tjänsten finns i tre olika utföranden för att möta kundens behov.: Dedikerad Fysisk inklusive Gigabit interface 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg inklusive miniswitch 395 kr/mån, Dedikerad Fysisk Brandvägg enkel utan VPN 100 kr/mån.

Hosted Exchange

Dela oavsett var du befinner dig

IT-mästarens Hosted Exchange erbjuder möjligheten att du som kund kan dela e-post, kontakter och kalendrar med andra, oavsett var ni befinner er. Utöver bastjänsterna ingår en rad olika tillägg som vi vet att du som kund kommer att uppskatta. Betalningen sker månadsvis, baserat på valet av vad som ska ingå.

Tjänsten innebär att e-postservern/programvaran Microsoft Exchange Server levereras av IT-mästaren som en hostad tjänst. Det betyder att IT-mästaren tillhandahåller e-postservern och alla tillhörande funktioner så du som kund slipper investera i hårdvara och licenser själv. Som användare av tjänsten arbetar du i klientprogramvaran Outlook. Exchange gör alla Outlooks funktioner tillgängliga, till exempel möjligheten att se gruppmedlemmars kalendrar etc. IT-mästaren levererar den här tjänsten som en molntjänst (eller en hostad tjänst beroende på hur man vill se på det).

Co-location

En samlingsplats för servrar

Tjänsten innebär att vi ger dig som kund tillgång till ett kvalificerat skalskydd för er affärskritiska IT-infrastruktur, inom de ramar som överenskommits. Betalning sker månadsvis, baserat på valet vad som ingår.

Tjänsten Co-location innebär en samlokalisering av servrar och annan driftutrustning hos en leverantör (IT-mästaren) med drifthallskapacitet. För oss på IT-mästaren är Co-location synonymt med Hosting. Det betyder att du som kund placerar din utrustning som till exempel servrar i en av våra drifthallar för att få tillgång till olika funktioner. Det kan vara allt från skalskydd, larm, UPS, reservkraft eller liknande. Med tjänsten Co-location ägs servern av dig som kund. IT-mästaren ansvarar för skalskydd och anslutning till internet.

ServiceDesk FastPris Support

Vi uppfyller behovet av snabb support

ServiceDesk Fast Pris Support innebär att IT-mästaren hanterar användarsupport (incidenter) och requests (förfrågningar) som en tjänst till ett fast pris per användare. IT-mästarens ServiceDesk är bemannad med egen personal som behärskar det svenska språket så kommunikationen sker på god svenska eller engelska. Servicedesken bemannas utifrån två verksamhetsorter, Örebro samt Stockholm.

Med Servicedesk Fastpris Support får ni obegränsad support för era användare. IT-mästaren åtgärdar alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster specificerade i avtalet till tjänstens fasta pris. IT-mästarens ServiceDesk agerar ”ägare” för varje problem tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren.

IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade. I Servicedesk Fastpris Support ingår även ett manageringssystem som säkerställer att era klienter och enheter fungerar på bästa, proaktiva, sätt. Det innebär bland annat att Microsoft mjukvara, Adobe Reader, Google Chrome, Flash och Java på klienten uppdateras kontinuerligt. Fördelar med tjänsten Servicedesk Fastpris Support inkluderar åtgärder av alla incidenter (fel) men även en rad olika requests (förändringar).

Ständig övervakning

Övervakning av servrar, arbetsstationer och övrig nätverksutrustning

Tjänsten innebär att era servrar,arbetsstationer och övriga eneheter såsom switchar och brandväggar övervakas av ett program som kontinuerligt samlar in data om olika funktioner och skickar vidare detta till IT-mästarens dashboard, som är den centrala samlingspunkten av data. Övervakningen skapar bättre förutsättningar för oss på IT-mästaren att se leverera snabba insatser vid problem för att på så sätt minimera eventuella driftstörningar.

Under ett systems livslängd kommer många olika saker att inträffa. Det kan vara allt från virus till att systemet blir segt. Med den här tjänsten har vi möjlighet att se trender och mönster vilket ger IT-mästaren betydligt bättre möjligheter att identifiera problem som orsakar minskad prestanda och säkerhet. För de kunder som önskar finns möjligheten att få en regelbunden återkoppling på systemets hälsa.

Vi på IT-mästaren ansvarar för att du som kund ska få återkoppling på statusen på de övervakade resurserna. Upptäcker IT-mästaren att någonting är fel blir du som kund meddelad via e-post, eller så kan du välja något annat meddelandesätt beroende på vad som passar just din verksamhet.

Ladda ner produktblad

Webfilter

Ett skydd mot ovälkommet webbinnehåll

IT-mästaren erbjuder en tjänst som ger er som kund goda möjligheter att skydda både medarbetare och ert nätverk mot ovälkommet webbinnehåll. Tjänsten erbjuder också möjligheten att minska tillgången till privat surfning för att öka produktiviteten.

IT-mästarens webbfiltreringstjänst är en molntjänst vilket skapar förutsättningar att den fungerar för alla organisationer. Den kan användas både på ert kontor och mobilt, det går även att kombinera dessa användartyper. Tjänsten fungerar också på alla plattformar (Windows, Mac, Linux) och de flesta smartphones (Ipad, Iphone och liknande).

Webbfiltreringstjänsten ger er som kund god möjlighet att implementera noggrann kontroll för inkommande och utgående kommunikation. Tjänsten erbjuder även er som kund möjligheten att ha full kontroll över hur slutanvändaren får tillgång till webbinnehåll på internet. Detta genom att erbjuda intuitiva verktyg för att skapa, upprätthålla och på ett effektivt sätt övervaka ingående och utgående webbpolicys. IT-mästarens tjänst hjälper er att spara in upp till 40 % på kostnader som vanligtvis skulle gå åt till att köpa och driftsätta en “på-plats” lösning.

Dedikerad Virtuell Server

Hyr server som en tjänst

Med den här tjänsten kan ni luta er tillbaka och låta IT-mästaren göra jobbet. Tjänsten dedikerad virtuell server innebär att ni som kund hyr en server från IT-mästarens drifthall, med allt inkluderat, till ett fast månadspris.

Det som ingår i tjänsten omfattar ett diverse antal aktiviteter och tjänster, alla med syftet att leverera tillgänglighet och kvalité. Drifthallarna där tjänsten Dedikerad virtuell server är baserad är hjärtat i vår verksamhet och sköts därefter. Drifthallarna är övervakade, utrustade med reservkraft och mycket mer. Att budgetera era IT-kostnader blir väldigt enkelt med hjälp av tjänsten, ni som kund betalar enbart för det ni använder hos oss. Infrastrukturen för tjänsten är placerad i IT-mästarens två driftcentraler. Driftcentralerna kommunicerar ständigt med varandra och erbjuder en mängd faciliteter för högsta säkerhet, redundans och tillgänglighet som ingår i tjänsten.

PaaS

Lägg fokus på att hantera resurser

En Container är en logiskt avskild operativ miljö som möjliggör att en applikation kan delas in i mindre delar, som inte är beroende av varandra. Delarna kan sedan skalas, förändras eller återanvändas utan att anpassas till hela applikationen. IT-mästarens tjänst PaaS bygger på en plattform där du som kund kan hantera så kallade Containers.

Målet med tjänsten är att ge dig som kund en containerbaserad plattformstjänst som låter dig automatisera och skala applikationsplattformar. Plattformen hanterar så kallade Containers enligt regelverk som underlättar behovet av att skala ut och upp applikationer i takt med att behoven förändras.

När din trafik ökar ser IT-mästarens plattform till att automatiskt lägga till mer CPU och RAM för applikationen. Går trafiken sedan ner så kommer dessa resurser att minska direkt. IT-mästaren ser till att din applikation alltid har rätt datakraft, som kund behöver du inte anpassa arkitekturen eller göra några manuella ändringar. Kunden betalar endast för faktiskt förbrukning.

Ladda ner produktblad

Serverdrift

Erbjuder löpande och förebyggande underhåll

IT-mästarens syn på leverans är att det ska med största möjlighet vara en funktionell drift. Strävan efter att alltid leverera skalfördelarna av stora volymer till dig som kund styr leveransarbetet. Den utrustning som köps in har högsta tillförlitlighet och god prestanda i förhållande till behov.

IT-mästaren arbetar löpande med förebyggande underhåll hos dig som kund. Detta arbete sker enligt ett schema för månatliga servicefönster samt i direkt samråd med dig som kund, med ansvariga tekniker. I drift av server ingår löpande underhåll i form av uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Grundfunktionerna innefattar den fysiska eller virtuella servern, operativsystem och andra systemprogram.

Ladda ner produktblad

Intranät

Det här är våra Intranätstjänster

IT-mästarens intranätjänst innefattar de kraftfulla funktionerna som finns i SharePoint för intranät för att kommunicera med andra, utbyta idéer och samarbeta på ett nytt sätt.

Den baserar sig på IT-mästarens tredjepartsleverantör och Microsofts lösning – SharePoint Online samt IT-mästarens Easy-SharePoint-paket.

Nu är det slut på oöverskådliga e-postkonversationer fram och tillbaka. Med Easy-Intranet har du en effektiv startsida för företaget med all info som du behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.

IT-mästaren kan leverera tjänsten på tre olika sätt.

 1. ”On premise” vilket innebär att tjänsten levereras lokalt hos myndigheten
 2. ”Partner hostad” vilket innebär att tjänsten levereras i IT-mästarens datacenter
 3. ”Online” vilket innebär att tjänsten levereras direkt av Microsoft

Ladda ner produktblad

IAAS

Datacentertjänst som ger dig skalbar infrastruktur

IT-mästarens Datacentertjänst ger dig som kund en fullständigt skalbar infrastruktur. Den ger dig en sömlös integration och kan göra kopplingar till andra leverantörer och tjänster.

Dessutom uppfylls extremt höga krav på säkerhet och prestanda. Kostnadsmodellen är dynamisk och du betalar bara för de resurser kunden använder. Paketeringen av tjänsten gör att du inte behöver sköta någonting själv i sin infrastruktur. Vi inkluderar alltid, övervakning, säkerhetsuppdateringar av driftsmiljön och grundläggande disaster recovery.

Ladda ner produktblad

Public Cloud

Transition (Införande)

Införandeprojketet mycket viktigt för komplexa tjänster

IT-mästarens projektstyrningsmodell baseras på erfarenheter från metoder som Scrum, Prince2, PPS och Pejl. Modellen är generell och fungerar för alla typer av projekt och med alla utvecklingsmodeller/arbetsmetoder. IT-mästrens transtionprojekt-modell tillämpas alltid vid komplexa IT-leveranser.

IT-mästaren genomför alltid en transition gemensamt med kunden för att säkerställa en smidig övergång. Det är i transitionen vi lägger grunden för vårt fortsatta samarbete och förberedelserna är oerhört viktiga. Med anledning av det lägger vi stor vikt på projektanalysen där vi identifierar behov av kunskapsöverföring, genomför inventering och dokumenterar kundens miljö. Vi identifierar alltid nyckelresurser och intressenter och fastställer hur informationsspridning ska ske.

En tydlig ansvarsfördelning överenskommes under projektets inledningsskede. Denna ansvarsfördelning dokumenteras skriftligen för att undvika att något utelämnas eller missuppfattas. För att undvika att hamna i ett läge där transitionen drar ut på tiden behåller vi fokus genom hela projektets alla faser, projektanalys, införande och projektavslut. I IT-mästarens projekt för transition ingår allt beskrivet det nedladdningsbara dokumentet till ett fast pris. Moment som levereras till löpande timtaxa är alltid tydligt angivna.

Ladda ner produktblad

Microsoft Dynamics CRM

Utvecklad med senaste Microsoft-teknologierna

Microsoft CRM Online är något för dig som vill hantera kundinformation centralt, höja säljarnas produktivitet och effektivitet, optimera marknadskampanjer och erbjudanden, öka kundernas nöjdhet och lojalitet

Microsoft Dynamics CRM är från grunden utvecklad med senaste Microsoft-teknologierna för Microsofts IT-plattformar. Det tycker vi gör systemet till ett säkert val eftersom:

 • Systemet följer med i teknikutvecklingen
 • Systemet är skyddat med de senaste teknologierna
 • Systemet kommer att finnas med under en lång tid
 • Licensieras via ett prenumerationsavtal.

Det är det smidigaste sättet att få tillgång till ett professionellt CRM och som vi på IT-mästaren varmt rekommenderar. Vår första uppgift är att snabbt hjälpa dig i gång. Du får ditt CRM riktigt uppsatt i Microsoft Online Services och vi gör de åtgärder som behövs för att du direkt ska kunna starta med ditt CRM-användande.

Skydd mot krypteringsvirus

Förhindra Ransomware med Advanced Threat Protection

Nya virusattacker lanseras varje dag där du och dina kollegors datorer riskerar att bli krypterade och utsatta för utpressning. Förutom information till dina kollegor bör man även skydda företagets e-post på ett tekniskt plan.

Med tilläggstjänsten Advanced Threat Protection (ATP) kan du skydda din e-post i Office 365 mot osäkra bilagor och skadliga länkar.

PRIS: 20 kr / avändare och månad.

Easy Intranet

Ett intranät i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-intranet är vårt intranet helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet.

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

SharePoint Online är en mycket lämplig plattform för ett intranät. Svårigheten ligger dock i att komma igång. Det krävs många timmars anpassningar av SharePoint innan ett fungerande intranät är skapat. Easy-Intranet ger en plattform som fungerar för de flesta organisationer. Med Easy Intranet har du en effektiv startsida för företaget med all info som du behöver. Samla och publicera all information lättöverskådligt med en smidig anslagstavla, delade kalendrar, personallistor och samlade genvägar till det som är väsentligt för verksamheten. Lättåtkomligt, anpassningsbart och utan kod att underhålla.ats.

Easy Lön

Ett lönesystem i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Lön är vårt lönesystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet.

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

Löneadministration som inte är svårare än den behöver vara. Med Easy Lön har vi det perfekta verktyget för organisationen som vill ha snabb och enkel åtkomst till dokument för återkommande löne-, dags- och veckorapportering. Verktyget innehåller även dokument för lönespecifikationer, dessa utformas helt enligt era krav och önskemål.

Easy Projects

Ett projektsystem i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Projects är vårt projektsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet. Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

Med Easy Projects tycker vi att vi har hittat det perfekta mellanläget för projekthantering. Med det menar vi att många program och lösningar är antingen för stora och dyra eller för klena. Det ska gå snabbt att komma igång samtidigt och vara kraftfullt nog att verkligen kunna hålla kolla på alla delar samtidigt som det skall vara lättöverskådligt. Dessutom ska det vara enkelt att bjuda in deltagare till projektytan på ett säkert sätt. Med Easy Projects får du allt detta. Plus att du enkelt kan anpassa eller skapa nya mallar som passar just dig.

Easy Projects passar främst dig som har ett behov av att ha koll på projekt av olika slag och snabbt vill kunna välja en mall för att skapa stommen till ditt projekt.

Easy HR

Ett HR-system i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Dokuments är vårt dokumenthanteringsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet.

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

Easy HR innehåller grundstruktur och lösningsdelar som du kan anpassa både gällande innehåll och ytterligare sidor. Easy HR passar främst för dig som har behov av ett HRMS (Human Resources Management System) och enkelt vill kunna distribuera relevant HR-information till dina anställda. Om din organisation är ISO-certifierad är Easy HR ett sätt att fortlöpande ha HR-dokumentationer aktuell och spårbar.

Easy CRM

Enkelt CRM byggt i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-CRM är vårt dokumenthanteringsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet.

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

Easy Documents

Ett dokumenthanteringssystem i SharePoint Online

IT-mästaren har i SharePoint Online skapat ett antal grundmallar, inom sex olika områden, som enkelt kan anpassas efter dina behov. Easy-Dokuments är vårt dokumenthanteringsystem helt byggt i SharePoint Online. En av de främsta fördelarna med SharePoint Online är att du kommer åt det var du än befinner dig från i stort sett valfri enhet.

Med Easy Documents får du en struktur som är enkel att anpassa efter just dina behov och även är lätt att bygga ut i framtiden. Därmed är det enkelt att modifiera i takt med att företaget växer och förändras.

Du köper en grundkonfiguration som kan användas direkt. Du kan därefter utveckla den vidare själv eller med vår hjälp.

ServiceDesk FastPris Support

Vi uppfyller behovet av snabb support

ServiceDesk Fast Pris Support innebär att IT-mästaren hanterar användarsupport (incidenter) och requests (förfrågningar) som en tjänst till ett fast pris per användare. IT-mästarens ServiceDesk är bemannad med egen personal som behärskar det svenska språket så kommunikationen sker på god svenska eller engelska. Servicedesken bemannas utifrån två verksamhetsorter, Örebro samt Stockholm.

Med Servicedesk Fastpris Support får ni obegränsad support för era användare. IT-mästaren åtgärdar alla typer av incidenter som hör till tjänsten men även incidenter som rör de fysiska datorerna samt externa molntjänster specificerade i avtalet till tjänstens fasta pris. IT-mästarens ServiceDesk agerar ”ägare” för varje problem tills ärendet är åtgärdat och återrapporterat till användaren. IT-mästaren ansvarar även för att eskalera ärenden till tredje part och bevaka dem tills de är åtgärdade.

I Servicedesk Fastpris Support ingår även ett manageringssystem som säkerställer att era klienter och enheter fungerar på bästa, proaktiva, sätt. Det innebär bland annat att Microsoft mjukvara, Adobe Reader, Google Chrome, Flash och Java på klienten uppdateras kontinuerligt. Fördelar med tjänsten Servicedesk Fastpris Support inkluderar åtgärder av alla incidenter (fel) men även en rad olika requests (förändringar).

Office 365

Ha tillgång till allt tillsammans

En del tror att Office 365 bara är en ytterligare version av Office-paketet (Word, Excel, PowerPoint och Outlook) men så är det inte.

Office 365 innehåller visserligen Office-paketet men det slutar inte där. Med Office 365 har du suveräna verktyg för att kunna jobba smartare och framför allt tillsammans. Det finns bättre sätt att än att e-posta allt fram och tillbaka i all oändlighet. Ha istället tillgång till allt tillsammans, oavsett var du är eller vilken enhet du har.

Exchange online

Levereras som publik molntjänst

Microsofts e-postprogram Exchange levereras även som publik molntjänst och kallas då Exchange Online.

Tjänsten ingår i en lång rad publika molntjänster från Microsoft. Exchange Online ingår i de flesta Office 365 tjänsterna men kan även köpas separat. Funktionaliteten skalar från enklaste versionen Exchange Online Kiosk som är en webb-mailtjänst till Exchange online plan 2. Data lagras i Microsofts datacenter på Irland. Exchange Online köps och supporteras av IT-mästaren.

Med vår supporttjänst ServiceDesk Komplett hanterar vi all incidenthantering kring publika montjänster till fastpris per användare. IT-mästaren ansvarar för flytta av befintlig e-post till Exchange Online samt integration av Exchange Online mot verksamhetens andra program och tjänster.

Spam- och antivirusfilter för e-post

Marknadsledande virusfilter

IT-mästaren erbjuder en tjänst som fungerar som ett spam- och antivirusfilter för din e-post. En molntjänst som erbjuder två unika och egenutvecklade applikationer från Comendo – spamFence och mailFence, som arbetar som ett filter för din e-post.

SpamFence är baserad på marknadsledande antispamfilter och teknologier som är betraktade som ett av de mest effektiva filtersystemen på marknaden. Det använder sig av 20 olika teknologier framtagna för att upptäcka spam. Av allt spam som skickas till våra kunder är genomsnittet på allt som blockeras 99,9 %.

MailFence innehåller samma funktioner som spamFence, plus att den scannar alla e-mail innan dom når företagsservern. Tjänsten använder sig av marknadens mest avancerade virusskanners som stoppar virus redan innan de upptäcks och klassas som virus. Ingen av ovanstående tjänster behöver installeras som en “på-plats” lösning utan finns som en molntjänst. En smidig och kostnadseffektiv lösning som kräver väldigt lite underhåll och alltid finns tillgänglig.

Ständig övervakning

Övervakning av servrar, arbetsstationer och övrig nätverksutrustning

Tjänsten innebär att era servrar,arbetsstationer och övriga eneheter såsom switchar och brandväggar övervakas av ett program som kontinuerligt samlar in data om olika funktioner och skickar vidare detta till IT-mästarens dashboard, som är den centrala samlingspunkten av data. Övervakningen skapar bättre förutsättningar för oss på IT-mästaren att se leverera snabba insatser vid problem för att på så sätt minimera eventuella driftstörningar.

Under ett systems livslängd kommer många olika saker att inträffa. Det kan vara allt från virus till att systemet blir segt. Med den här tjänsten har vi möjlighet att se trender och mönster vilket ger IT-mästaren betydligt bättre möjligheter att identifiera problem som orsakar minskad prestanda och säkerhet. För de kunder som önskar finns möjligheten att få en regelbunden återkoppling på systemets hälsa.

Vi på IT-mästaren ansvarar för att du som kund ska få återkoppling på statusen på de övervakade resurserna. Upptäcker IT-mästaren att någonting är fel blir du som kund meddelad via e-post, eller så kan du välja något annat meddelandesätt beroende på vad som passar just din verksamhet.

Ladda ner produktblad

Serverdrift

Erbjuder löpande och förebyggande underhåll

IT-mästarens syn på leverans är att det ska med största möjlighet vara en funktionell drift. Strävan efter att alltid leverera skalfördelarna av stora volymer till dig som kund styr leveransarbetet. Den utrustning som köps in har högsta tillförlitlighet och god prestanda i förhållande till behov.

IT-mästaren arbetar löpande med förebyggande underhåll hos dig som kund. Detta arbete sker enligt ett schema för månatliga servicefönster samt i direkt samråd med dig som kund, med ansvariga tekniker. I drift av server ingår löpande underhåll i form av uppdateringar och åtgärder på systemets grundfunktioner. Grundfunktionerna innefattar den fysiska eller virtuella servern, operativsystem och andra systemprogram.

Ladda ner produktblad

Tredjepartsintegration

För en så välfungerande IT-leverans som möjligt

IT-mästaren erbjuder en samordnad leverans med en tredje part för att skapa en så välfungerande IT-leverans som möjligt. Samordnad syftar på att tekniskt och/eller administrativt sammankoppla IT-mästarens leverans med en tredje part.

För att du som kund ska slippa logga in i flera olika domäner erbjuder IT-mästaren en sammankoppling för en smidig synkroniserad inloggning. Med andra behörighetstjänster är syftet att effektivt kunna administrera behörigheter från en primär katalogtjänst till den tredje partens leverantörskatalog. Dessa behörighetstjänster ger dig som kund möjlighet att minska, utöka, avveckla och spåra behörigheter på applikationer från den tredje parten.

Ladda ner produktblad