Transition (Införande)

Införandeprojketet mycket viktigt för komplexa tjänster

 IT-mästarens projektstyrningsmodell baseras på erfarenheter från metoder som Scrum, Prince2, PPS och Pejl. Modellen är generell och fungerar för alla typer av projekt och med alla utvecklingsmodeller/arbetsmetoder. IT-mästrens transtionprojekt-modell tillämpas alltid vid komplexa IT-leveranser.

IT-mästaren genomför alltid en transition gemensamt med kunden för att säkerställa en smidig övergång. Det är i transitionen vi lägger grunden för vårt fortsatta samarbete och förberedelserna är oerhört viktiga. Med anledning av det lägger vi stor vikt på projektanalysen där vi identifierar behov av kunskapsöverföring, genomför inventering och dokumenterar kundens miljö. Vi identifierar alltid nyckelresurser och intressenter och fastställer hur informationsspridning ska ske. En tydlig ansvarsfördelning överenskommes under projektets inledningsskede. Denna ansvarsfördelning dokumenteras skriftligen för att undvika att något utelämnas eller missuppfattas. För att undvika att hamna i ett läge där transitionen drar ut på tiden behåller vi fokus genom hela projektets alla faser, projektanalys, införande och projektavslut. I IT-mästarens projekt för transition ingår allt beskrivet det nedladdningsbara dokumentet till ett fast pris. Moment som levereras till löpande timtaxa är alltid tydligt angivna.

Transtion till fast pris
Nogrann förberedandefas
Leds av erfarna projektledare
Beprövad transitionmodell

Kontakta oss

För att rätt person ska kunna kontakta dig, vänligen skriv ett relevant meddelande.